УПРАВА

У блиској сарадњи са органима управљања, стручним органима, представницима администрације, ректор и четири проректора чине ректорски колегијум и воде Универзитет. Уз Ректорски колегијум, у организационој структури УБ издвајају се Савет (орган управљања) и Сенат (стручни орган). У раду ректорског колегијума учествује и генерални секретар УБ, а када се разматрају питања од значаја за студенте и студент проректор.

проф. др Владан Ђокић

Ректор

проф. др Дејан Филиповић

Проректор за наставу

проф. др Зорица Вујић

Проректорка за финансије

проф. др Ратко Ристић

Проректор за међународну сарадњу

проф. др Бранислав Боричић

Проректор за науку

НАЈВИШИ ОРГАНИ

Савет је орган управљања Универзитета, који решава најважнија питања ове
високошколске установе.

Сенат је највиши стручни орган Универзитета који, пре свега, одлучује о питањима наставне, научне и стручне делатности.

ВЕЋА

Према статуту Универзитета у Београду, као и групацијама факултета, на Универзитету се образују четири већа групација.

На Универзитету је оформљено осам већа научних, односно уметничких области.

На Универзитету се образује Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије.

Сваки институт у саставу Универзитета има своје представнике у Већу института.

Веће се бави свим питањима ових студија, од уписа до стицања мастер или докторске титуле.

ОДБОРИ, КОМИСИЈЕ И ОСТАЛИ ОРГАНИ

Одбор спроводи поступак утврђивања повреда Кодекса професионалне етике

Одбор прати примену Статута и осталих општих аката Универзитета.

Одбор се бави питањима система високог образовања и научноистраживачког рада.

Одбор за заштиту животне средине је стручно и саветодавно тело Сената.

Етички одбор у крајњој инстанци у поступку поводом кршења Кодекса професионалне етике.

Одбор за финансије је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и ректора,

Комисија је стручни орган Универзитета који одлучује о вредновању и признавању страних високошколских исправа

Комисија разматра иницијативу и подноси Сенату односно Савету предлог за доделу почасног доктората односно одговарајуће повеље Универзитета.

Kонтролисање радa Универзитета, високошколских јединица у саставу Универзитета, осталих зависних правних лица и организационих јединица Универзитета, односно њихових органа, тела и служби.

Студентски парламент је основни орган деловања студената на Универзитету преко ког студенти остварују своја права и штите своје интересе.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈA СЛУЖБИ

Одбор за статутарна питања је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и ректора. Одбор за статутарна питања има председника и три члана, које именује Сенат из реда наставника, по једног члана из реда наставника, кога именује одговарајуће Веће групације, једног члана кога именује Веће института и једног члана из реда студената, кога именује Студентски парламент Универзитета.

Одбор прати примену Статута и осталих општих аката Универзитета; обавештава ректора, Сенат и Савет о случајевима непридржавања Статута, даје мишљење у припреми општих аката Универзитета и чланица, даје мишљење и разматра усаглашеност статута високошколских јединица у саставу Универзитета са Статутом Универзитета, обавља и друге послове у складу са Статутом.

ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА

  1. Проф. др Андреја Катанчевић, Правни факултет, председник 
  2. Проф. др Адријана Марчетић Филолошки факултет
  3. Проф. др Драгана Шобић Шарановић, Медицински факултет
  4. Проф. др Дејан Ивезић, Рударско-геолошки факултет
  5. Проф. др Вук Цуцић, Правни факултет
  6. Проф. др Зорица Стојић Вуканић, Фармацеутски факултет
  7. Проф. др Драгана Милић, Хемијски факултет
  8. Проф. др Ђорђе Кривокапић, Факултет организационих наука
  9. др Лука Глушац Институт за филозофију и друштвену теорију
  10. Јана Јовановић, студент

Одбор за заштиту животне средине је стручно и саветодавно тело Сената, које Сенату и другим органима и телима Универзитета подноси предлоге у сврху заштите и унапређења животне средине.

Одбор за заштиту животне средине има осам чланова и то:

1) два члана које одреди ректор и то једног члана из реда проректора, који је председник Одбора за заштиту животне средине, и једног члана из реда наставника Универзитета;
2) по једног члана из реда наставника, представника сваке групације, којег именује веће
групације;
3) једног члана из реда истраживача, којег именује Веће института;
4) једног члана из реда студената, којег именује Студентски парламент Универзитета.

по једног представника сваке групације које
именују већа групације

4 члана

једног члана из реда студената, којег именује Студентски парламент Универзитета

1 члан

једног представника које именује Веће
института;

1 члан

један проректор и један члан из реда наставника Универзитета

2 члана

Етички одбор одлучује у крајњој инстанци у поступку поводом кршења Kодекса професионалне етике, од стране органа пословођења.

Председника, заменика председника и три члана Етичког одбора именује Сенат Универзитета из реда својих чланова.

1. Проф. др Зоран Мирковић, декан Правног факултета, председник Одбора
2. Проф. др Владимир Поповић, декан Машинског факултета, заменик председника Одбора
3. Проф. др Владимир Цветковић, декан Факултета безбедности, члан
4. Проф. др Милорад Мириловић, декан Факултета ветеринарске медицине, члан
5. Проф. др Љубиша Станисављевић, декан Биолошког факултета, члан.

ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ

Одбор за финансије је стручно и саветодавно тело Сената, Савета и ректора, које: обавља послове припреме предлога финансијског плана Универзитета, прати коришћење финансијских средстава и усклађеност финансијског плана Универзитета, прати, анализира и предлаже мере везане за финансирање од стране оснивача и коришћење тих средстава, припрема план коришћења средстава за инвестиције Универзитета, предлаже мере рационализације у финансијском пословању Универзитета, предлаже Савету мере у случајевима непоштовања финансијског плана и утврђене финансијске политике на Универзитету, обавља и друге послове, у складу са Статутом.

Одбор за финансије има председника и шест чланова, које именује Сенат из реда наставника, на предлог ректора и једног члана из реда студената кога именује Студентски парламент Универзитета. Председник Одбора за финансије је проректор задужен за финансије. Одбор за финансије ради на седницама.

Председник, шест чланова из реда наставника, и један члан из реда студената.
Предсесник и 7 чланова