UPRAVA

U bliskoj saradnji sa organima upravljanja, stručnim organima, predstavnicima administracije, rektor i četiri prorektora čine rektorski kolegijum i vode Univerzitet. Uz Rektorski kolegijum, u organizacionoj strukturi UB izdvajaju se Savet (organ upravljanja) i Senat (stručni organ). U radu rektorskog kolegijuma učestvuje i generalni sekretar UB, a kada se razmatraju pitanja od značaja za studente i student prorektor.

prof. dr Vladan Đokić

Rektor

prof. dr Dejan Filipović

Prorektor za nastavu

prof. dr Zorica Vujić

Prorektorka za finansije

prof. dr Ratko Ristić

Prorektor za međunarodnu saradnju

prof. dr Branislav Boričić

Prorektor za nauku

NAJVIŠI ORGANI

Savet je organ upravljanja Univerziteta, koji rešava najvažnija pitanja ove
visokoškolske ustanove.

Senat je najviši stručni organ Univerziteta koji, pre svega, odlučuje o pitanjima nastavne, naučne i stručne delatnosti.

VEĆA

Prema statutu Univerziteta u Beogradu, kao i grupacijama fakulteta, na Univerzitetu se obrazuju četiri veća grupacija.

Na Univerzitetu je oformljeno osam veća naučnih, odnosno umetničkih oblasti.

Na Univerzitetu se obrazuje Veće za interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne studije.

Svaki institut u sastavu Univerziteta ima svoje predstavnike u Veću instituta.

Veće se bavi svim pitanjima ovih studija, od upisa do sticanja master ili doktorske titule.

ODBORI, KOMISIJE I OSTALI ORGANI

Odbor sprovodi postupak utvrđivanja povreda Kodeksa profesionalne etike

Odbor prati primenu Statuta i ostalih opštih akata Univerziteta.

Odbor se bavi pitanjima sistema visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada.

Odbor za zaštitu životne sredine je stručno i savetodavno telo Senata.

Etički odbor u krajnjoj instanci u postupku povodom kršenja Kodeksa profesionalne etike.

Odbor za finansije je stručno i savetodavno telo Senata, Saveta i rektora,

Komisija je stručni organ Univerziteta koji odlučuje o vrednovanju i priznavanju stranih visokoškolskih isprava

Komisija razmatra inicijativu i podnosi Senatu odnosno Savetu predlog za dodelu počasnog doktorata odnosno odgovarajuće povelje Univerziteta.

Kontrolisanje rada Univerziteta, visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta, ostalih zavisnih pravnih lica i organizacionih jedinica Univerziteta, odnosno njihovih organa, tela i službi.

Studentski parlament je osnovni organ delovanja studenata na Univerzitetu preko kog studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese.

SISTEMATIZACIJA SLUŽBI

Odbor za statutarna pitanja je stručno i savetodavno telo Senata, Saveta i rektora. Odbor za statutarna pitanja ima predsednika i tri člana, koje imenuje Senat iz reda nastavnika, po jednog člana iz reda nastavnika, koga imenuje odgovarajuće Veće grupacije, jednog člana koga imenuje Veće instituta i jednog člana iz reda studenata, koga imenuje Studentski parlament Univerziteta.

Odbor prati primenu Statuta i ostalih opštih akata Univerziteta; obaveštava rektora, Senat i Savet o slučajevima nepridržavanja Statuta, daje mišljenje u pripremi opštih akata Univerziteta i članica, daje mišljenje i razmatra usaglašenost statuta visokoškolskih jedinica u sastavu Univerziteta sa Statutom Univerziteta, obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

ČLANOVI ODBORA ZA STATUTARNA PITANJA

  1. Prof. dr Andreja Katančević, Pravni fakultet, predsednik 
  2. Prof. dr Adrijana Marčetić Filološki fakultet
  3. Prof. dr Dragana Šobić Šaranović, Medicinski fakultet
  4. Prof. dr Dejan Ivezić, Rudarsko-geološki fakultet
  5. Prof. dr Vuk Cucić, Pravni fakultet
  6. Prof. dr Zorica Stojić Vukanić, Farmaceutski fakultet
  7. Prof. dr Dragana Milić, Hemijski fakultet
  8. Prof. dr Đorđe Krivokapić, Fakultet organizacionih nauka
  9. dr Luka Glušac Institut za filozofiju i društvenu teoriju
  10. Jana Jovanović, student

Odbor za zaštitu životne sredine je stručno i savetodavno telo Senata, koje Senatu i drugim organima i telima Univerziteta podnosi predloge u svrhu zaštite i unapređenja životne sredine.

Odbor za zaštitu životne sredine ima osam članova i to:

1) dva člana koje odredi rektor i to jednog člana iz reda prorektora, koji je predsednik Odbora za zaštitu životne sredine, i jednog člana iz reda nastavnika Univerziteta;
2) po jednog člana iz reda nastavnika, predstavnika svake grupacije, kojeg imenuje veće
grupacije;
3) jednog člana iz reda istraživača, kojeg imenuje Veće instituta;
4) jednog člana iz reda studenata, kojeg imenuje Studentski parlament Univerziteta.

po jednog predstavnika svake grupacije koje
imenuju veća grupacije

4 člana

jednog člana iz reda studenata, kojeg imenuje Studentski parlament Univerziteta

1 član

jednog predstavnika koje imenuje Veće
instituta;

1 član

jedan prorektor i jedan član iz reda nastavnika Univerziteta

2 člana

Etički odbor odlučuje u krajnjoj instanci u postupku povodom kršenja Kodeksa profesionalne etike, od strane organa poslovođenja.

Predsednika, zamenika predsednika i tri člana Etičkog odbora imenuje Senat Univerziteta iz reda svojih članova.

1. Prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta, predsednik Odbora
2. Prof. dr Vladimir Popović, dekan Mašinskog fakulteta, zamenik predsednika Odbora
3. Prof. dr Vladimir Cvetković, dekan Fakulteta bezbednosti, član
4. Prof. dr Milorad Mirilović, dekan Fakulteta veterinarske medicine, član
5. Prof. dr Ljubiša Stanisavljević, dekan Biološkog fakulteta, član.

ODBOR ZA FINANSIJE

Odbor za finansije je stručno i savetodavno telo Senata, Saveta i rektora, koje: obavlja poslove pripreme predloga finansijskog plana Univerziteta, prati korišćenje finansijskih sredstava i usklađenost finansijskog plana Univerziteta, prati, analizira i predlaže mere vezane za finansiranje od strane osnivača i korišćenje tih sredstava, priprema plan korišćenja sredstava za investicije Univerziteta, predlaže mere racionalizacije u finansijskom poslovanju Univerziteta, predlaže Savetu mere u slučajevima nepoštovanja finansijskog plana i utvrđene finansijske politike na Univerzitetu, obavlja i druge poslove, u skladu sa Statutom.

Odbor za finansije ima predsednika i šest članova, koje imenuje Senat iz reda nastavnika, na predlog rektora i jednog člana iz reda studenata koga imenuje Studentski parlament Univerziteta. Predsednik Odbora za finansije je prorektor zadužen za finansije. Odbor za finansije radi na sednicama.

Predsednik, šest članova iz reda nastavnika, i jedan član iz reda studenata.
Predsesnik i 7 članova