ОДБОР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ

Отвара се као магна карта У циљу очувања достојанства професије, унапређивања моралних вредности, заштите вредности знања и подизања свести о одговорности свих чланова универзитетске заједнице на Универзитету у Београду, Сенат Универзитета усвојио је Кодекс професионалне етике Универзитета у Београду.

У поступку утврђивања повреда Кодекса и развоју етичких стандарда учествују декан, наставно-научно веће, етичке комисије чланица Универзитета, Одбор за професионалну етику и Етички одбор Универзитета.

Чланове Одбора за професионалну етику именује Сенат Универзитета на предлог ректора. Одбор има седам чланова, од којих су четири из реда наставника и то по један из сваке групација наука, један је из реда истраживача у научном звању, један из реда студената и један из реда секретара факултета. За сваког члана Одбора именује се заменик. Мандат чланова Одбора траје четири године и они могу бити поново именовани.

Мандат представника студената траје годину дана. Одбор за професионалну етику поступа у складу са Правилником о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду и Правилником о утврђивању неакадемског понашања у изради писаних радова.

0
УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА

СПИСАК ЧЛАНОВА

Органи факултета и Универзитета су колегијални органи који раде на седницама и одлучују већином гласова, те се
поступци пред тим органима не воде и рокови не теку за време зимског и летњег распуста.
Органи који учествују у поступку утврђивања повреда Кодекса професионалне етике (етичка комисија факултета, стручна
комисија, наставно-научно веће, Одбор за професионалну етику) су колегијални органи и сагласно члану 12. Правилника
о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду и члану 15. Пословника Одбора за
професионалну етику, рокови прописани за одлучивање не теку за време зимског и летњег распуста.

ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ

1. Проф. др Вук Радовић, Правни факултет, члан 

2.Проф. др Милан Дражић, Математички факултет, члан

3.Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, Шумарски факултет, члан

4.Проф. др Иванка Марковић, Медицински факултет, члан

5.Др Мирјана Чомoр, Институт за нуклеарне науке Винча, члан

6.Дипл. правник Милена Лазаревић, Факултет спорта и физичког васпитања, члан

7. Илија Тодоровић, члан