ЗАПОШЉАВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА 

У сврху обезбеђивања једнакости поступка запошљавања истраживача на европском простору, повећања транспарентности тог процеса, као и једнаких права и обавеза научних истраживача, Европска комисија усвојила је Европску повељу за истраживаче (European Charter for Researchers) и Кодекс о запошљавању истраживача (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).
Подржавајући начела Повеље и Кодекса, а у оквиру ERASMUS+ пројекта „Јачање истраживачког потенцијала у високом образовању као допринос даљем развоју регије Западног Балкана“ (Re@WBC), Универзитет у Београду потписао је 12. октобра 2017. године Декларацију о приступању Европској повељи за истраживаче и Кодексу о запошљавању истраживача. У сврху примене начела Повеље и Кодекса, Универзитет у Београду усвојио је и Акциони план, који представља сажетак анализе израђене на основу Упитника о правима и обавезама истраживача Универзитета у Београду.

У средишње елементе поступка примене Повеље и Кодекса убраја се поштовање начела отвореног, и транспарентног запошљавања заснованог на вредностима (Open, Transparent, Merit-based Recruitment).

ВАЖНА ДОКУМЕНТА

ДОКУМЕНТА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

Повеље и кодекси у домену запошљавања

ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Акциони план и упитник на основу којег је израђен