ZAPOŠLJAVANJE ISTRAŽIVAČA 

U svrhu obezbeđivanja jednakosti postupka zapošljavanja istraživača na evropskom prostoru, povećanja transparentnosti tog procesa, kao i jednakih prava i obaveza naučnih istraživača, Evropska komisija usvojila je Evropsku povelju za istraživače (European Charter for Researchers) i Kodeks o zapošljavanju istraživača (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).
Podržavajući načela Povelje i Kodeksa, a u okviru ERASMUS+ projekta „Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju kao doprinos daljem razvoju regije Zapadnog Balkana“ (Re@WBC), Univerzitet u Beogradu potpisao je 12. oktobra 2017. godine Deklaraciju o pristupanju Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. U svrhu primene načela Povelje i Kodeksa, Univerzitet u Beogradu usvojio je i Akcioni plan, koji predstavlja sažetak analize izrađene na osnovu Upitnika o pravima i obavezama istraživača Univerziteta u Beogradu.

U središnje elemente postupka primene Povelje i Kodeksa ubraja se poštovanje načela otvorenog, i transparentnog zapošljavanja zasnovanog na vrednostima (Open, Transparent, Merit-based Recruitment).

VAŽNA DOKUMENTA

DOKUMENTA EVROPSKE KOMISIJE

Povelje i kodeksi u domenu zapošljavanja

DOKUMENTA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Akcioni plan i upitnik na osnovu kojeg je izrađen