MOBILNOST I RAZMENA

Univerzitet u Beogradu svojim studentima i zaposlenima nudi više mogućnosti za privremeno akademsko i profesionalno usavršavanje u inostranstvu kroz različite vidove akademske mobilnosti. Napominjemo da se svi programi mobilnosti Univerziteta u Beogradu odnose isključivo na zaposlene i aktivne studente Univerziteta u Beogradu. Studenti i zaposleni drugih univerziteta u Republici Srbiji moraju se obratiti svom matičnom univerzitetu za informacije o prijavi na mobilnost. 

MOBILNOST ZA STUDENTE

najmanje jedan, a najviše dva semestra
tokom jednog nivoa studija

(tokom ovog perioda student ostaje upisan na svoj matični fakultet Univerziteta u Beogradu, gde će, po povratku sa mobilnosti, nastaviti svoje studije, a po uspešnom završetku i dobiti diplomu Univerziteta u Beogradu.

ESPB bodovi stečeni u inostranstvu priznaju se po povratku na Univerzitet u Beogradu

(u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti, pravilima konkretnog vida razmene i uz potpunu i urednu dokumentaciju

MOBILNOST ZA ZAPOSLENE

Zaposlenima u nastavi nude se kraći boravci za nastavne aktivnosti, a postoje i mogućnosti za usavršavanje zaposlenih u administraciji.
Tri najčešća vida mobilnosti za kandidate sa Univerziteta u Beogradu jesu mobilnosti po bilateralnim sporazumima, zatim razmena u okviru CEEPUS programa, i – svakako najpopularniji – Erazmus+ program.

Važno: Svaki kandidat dužan je da se uputi u pravila konkretnog vida ili programa mobilnosti, uslove konkursa, kao i u opšta pravila o mobilnosti oba univerziteta, a u skladu sa svojim statusom. Takođe, svaki dobitnik stipendije dužan je da propisno reguliše svoj status za vreme trajanja mobilnosti, i da, u skladu sa konkretnim vidom mobilnosti, dobije urednu saglasnost matičnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

VAŽNE INFORMACIJE

Da bi student Univerziteta u Beogradu konkurisao za mobilnost po bilo kom vidu mobilnosti, neophodno je da ga za mobilnost nominuje matični fakultet. Individualne prijave za mobilnost neće biti razmatrane.
Neophodno je da studijski program matičnog fakulteta Univerziteta u Beogradu bude kompatibilan sa studijskim programom stranog univerziteta za koji je student zainteresovan i da student može da pronađe dovoljan broj ispita po semestru ili akademskoj godini koji bi mogli da budu priznati po povratku na Univerzitet u Beogradu. Preporučuje se da se ovo obavlja u dogovoru i uz podršku nadležnih profesora i nadležnog ESPB koordinatora na konkretnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Preporučeni minimalni broj ESPB/ECTS kredita po semestru je 19.
Neophodno je da student odabrane ispite na stranom univerzitetu unese u tzv. Ugovor o učenju (Learning agreement) koji će pre početka mobilnosti potpisati student, zatim nadležna osoba tj. ESPB koordinator na matičnom UB fakultetu studenta, kao i nadležna osoba na stranom univerzitetu.

Obavezna dokumentacija koju student treba da pripremi:

1)predlog pomenutog ugovora o učenju
2)transkript položenih ispita na engleskom jeziku
3)biografiju na engleskom jeziku sa relevantnim informacijama
4)relevatni podaci iz pasoša
5)eventualna dodatna dokumentacija u skladu sa zahtevima strane institutcije za koju se student prijavljuje (npr. potvrda o znanju jezika i sl.)

U vezi sa sadržajem Ugovora o učenju, kao i sa odgovarajućim obrascem za odabrani vid mobilnosti, neophodno je obratiti se nadležnoj službi i ESPB koordinatoru na svom UB fakultetu.

Napomena: Student je dužan da se pre podnošenja prijave, po bilo kom vidu mobilnosti, detaljno informiše o uslovima i pravilima konkretne saradnje i uputi u eventualnu dodatnu dokumentaciju koju treba da priloži u svojoj prijavi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Original pisma dekana fakulteta Univerziteta u Beogradu na kome se izvodi studijski program na koji je Student upisan.

Pismo dekana treba da bude na memorandumu fakulteta i da sadrži:

*dekanov predlog rektoru Univerziteta u Beogradu da se zaključi Sporazum o komentorstvu sa određenim partnerskim univerzitetom
izjavu da će sve Sporazumom o komentorstvu *nepredviđene troškove koji po ovom Sporazumu nastanu na strani Univerziteta u Beogradu, snositi fakultet;

2. Potvrdu o upisu na doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu
Potvrda treba da sadrži:

*naziv studijskog programa,
*informaciju da je Student upisan u tekuću školsku godinu doktorskih studija,
*informaciju o statusu Studenta u tekućoj školskoj godini (status budžetskog, ili samofinansirajućeg studenta)
*godinu u kojoj je Student prvi put upisao prvu godinu doktorskih studija
*broj ostvarenih ESPB bodova na doktorskim studijama do momenta izdavanja potvrde (ukoliko mu tekuća školska godina nije godina prvog upisa na doktorske studije);

3. Odluku Nastavno-naučnog veća fakulteta kojom je imenovan mentor Studentu;

*Napomena: Ukoliko Student nema imenovanog mentora na Univerzitetu u Beogradu, potrebno je da dostavi Izjavu predloženog mentora da prihvata da usmerava Studenta tokom istraživačkog rada i na izradi doktorske disertacije (Izjava mentora);

4. Odluku nadležnog organa Univerziteta kojom je data saglasnost na predlog teme doktorske disertacije.

Napomena: Ukoliko Student nema odobrenu temu doktorske disertacije, potrebno je dostavi Izjavu mentora koja sadrži i radni naslov doktorske disertacije.

5. Potvrdu o upisu na doktorske studije na partnerskom univerzitetu.

Potvrda treba da sadrži:

*naziv studijskog programa i njegovo trajanje
*dokaz da je Student upisan u tekuću školsku godinu
*godinu u kojoj se Student upisao prvi put u prvu godinu doktorskih studija
*radni naslov doktorske disertacije;

6. Kalendar – raspored boravka Studenta na oba partnerska univerziteta, potpisan od strane oba mentora.

7. Ime i kontakt osobe na stranoj instituciji zadužene za zaključivanje Sporazuma; i Svoje kontakt podatke (adresu prebivališta, broj telefona, mejl adresu).

Način dostavljanja dokumentacije Univerzitetu u Beogradu

Student može dostaviti traženu dokumentaciju na dva načina:

1) poštom, na sledeću adresu: Univerzitet u Beogradu Studentski trg 1, 11 000 Beograd
2) lično, Arhivi Univerziteta u Beogradu koja se nalazi na adresi: Univerzitet u Beogradu Studentski trg 1, 11000 Beograd soba broj 1.

NAPOMENA: Predmet Studenta se uzima u rad tek po dostavljanju kompletne dokumentacije. Dokumentacija koja je dostavljena u elektronskoj formi, neće se smatrati urednom i neće se uzeti u rad.