МОБИЛНОСТ И РАЗМЕНА

Универзитет у Београду својим студентима и запосленима нуди више могућности за привремено академско и професионално усавршавање у иностранству кроз различите видове академске мобилности. Напомињемо да се сви програми мобилности Универзитета у Београду односе искључиво на запослене и активне студенте Универзитета у Београду. Студенти и запослени других универзитета у Републици Србији морају се обратити свом матичном универзитету за информације о пријави на мобилност. 

МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТЕ

најмање један, а највише два семестра
током једног нивоа студија

(током овог периода студент остаје уписан на свој матични факултет Универзитета у Београду, где ће, по повратку са мобилности, наставити своје студије, а по успешном завршетку и добити диплому Универзитета у Београду.

ЕСПБ бодови стечени у иностранству признају се по повратку на Универзитет у Београду

(у складу са Правилником о мобилности, правилима конкретног вида размене и уз потпуну и уредну документацију

МОБИЛНОСТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Запосленима у настави нуде се краћи боравци за наставне активности, а постоје и могућности за усавршавање запослених у администрацији.
Три најчешћа вида мобилности за кандидате са Универзитета у Београду јесу мобилности по билатералним споразумима, затим размена у оквиру CEEPUS програма, и – свакако најпопуларнији – Еразмус+ програм.

Важно: Сваки кандидат дужан је да се упути у правила конкретног вида или програма мобилности, услове конкурса, као и у општа правила о мобилности оба универзитета, а у складу са својим статусом. Такође, сваки добитник стипендије дужан је да прописно регулише свој статус за време трајања мобилности, и да, у складу са конкретним видом мобилности, добије уредну сагласност матичног факултета Универзитета у Београду.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Да би студент Универзитета у Београду конкурисао за мобилност по било ком виду мобилности, неопходно је да га за мобилност номинује матични факултет. Индивидуалне пријаве за мобилност неће бити разматране.
Неопходно је да студијски програм матичног факултета Универзитета у Београду буде компатибилан са студијским програмом страног универзитета за који је студент заинтересован и да студент може да пронађе довољан број испита по семестру или академској години који би могли да буду признати по повратку на Универзитет у Београду. Препоручује се да се ово обавља у договору и уз подршку надлежних професора и надлежног ЕСПБ координатора на конкретном факултету Универзитета у Београду.
Препоручени минимални број ЕСПБ/ECTS кредита по семестру је 19.
Неопходно је да студент одабране испите на страном универзитету унесе у тзв. Уговор о учењу (Learning agreement) који ће пре почетка мобилности потписати студент, затим надлежна особа тј. ЕСПБ координатор на матичном УБ факултету студента, као и надлежна особа на страном универзитету.

Обавезна документација коју студент треба да припреми:

1)предлог поменутог уговора о учењу
2)транскрипт положених испита на енглеском језику
3)биографију на енглеском језику са релевантним информацијама
4)релеватни подаци из пасоша
5)евентуална додатна документација у складу са захтевима стране институтције за коју се студент пријављује (нпр. потврда о знању језика и сл.)

У вези са садржајем Уговора о учењу, као и са одговарајућим обрасцем за одабрани вид мобилности, неопходно је обратити се надлежној служби и ЕСПБ координатору на свом УБ факултету.

Напомена: Студент је дужан да се пре подношења пријаве, по било ком виду мобилности, детаљно информише о условима и правилима конкретне сарадње и упути у евентуалну додатну документацију коју треба да приложи у својој пријави.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Оригинал писма декана факултета Универзитета у Београду на коме се изводи студијски програм на који је Студент уписан.

Писмо декана треба да буде на меморандуму факултета и да садржи:

*деканов предлог ректору Универзитета у Београду да се закључи Споразум о коменторству са одређеним партнерским универзитетом
изјаву да ће све Споразумом о коменторству *непредвиђене трошкове који по овом Споразуму настану на страни Универзитета у Београду, сносити факултет;

2. Потврду о упису на докторске студије на Универзитету у Београду
Потврда треба да садржи:

*назив студијског програма,
*информацију да је Студент уписан у текућу школску годину докторских студија,
*информацију о статусу Студента у текућој школској години (статус буџетског, или самофинансирајућег студента)
*годину у којој је Студент први пут уписао прву годину докторских студија
*број остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама до момента издавања потврде (уколико му текућа школска година није година првог уписа на докторске студије);

3. Одлуку Наставно-научног већа факултета којом је именован ментор Студенту;

*Напомена: Уколико Студент нема именованог ментора на Универзитету у Београду, потребно је да достави Изјаву предложеног ментора да прихвата да усмерава Студента током истраживачког рада и на изради докторске дисертације (Изјава ментора);

4. Одлуку надлежног органа Универзитета којом је дата сагласност на предлог теме докторске дисертације.

Напомена: Уколико Студент нема одобрену тему докторске дисертације, потребно је достави Изјаву ментора која садржи и радни наслов докторске дисертације.

5. Потврду о упису на докторске студије на партнерском универзитету.

Потврда треба да садржи:

*назив студијског програма и његово трајање
*доказ да је Студент уписан у *текућу школску годину
годину у којој се Студент уписао први пут у прву годину докторских студија
*радни наслов теме докторске дисертације;
*Календар – распоред боравка Студента на оба партнерска универзитета, потписан од стране оба ментора.
*Име и контакт особе на страној институцији задужене за закључивање Споразума;
*Своје контакт податке (адресу пребивалишта, број телефона, мејл адресу).

Начин достављања документацијЕ Универзитету у Београду

Студент може доставити тражену документацију на два начина:

1)поштом, на следећу адресу: Универзитет у Београду Студентски трг 1, 11 000 Београд
2)лично, Архиви Универзитета у Београду која се налази на адреси: Универзитет у Београду Студентски трг 1, 11000 Београд соба број 1.

НАПОМЕНА: Предмет Студента се узима у рад тек по достављању комплетне документације. Документација која је достављена у електронској форми, неће се сматрати уредном и неће се узети у рад.