ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

Успостављање, неговање и развијање сарадње са другим универзитетима у земљи и иностранству, као и са међународним организацијама које се баве високошколским питањима, било је и остало трајно опредељење Универзитета у Београду. Својим активностима у домену међународне сарадње Универзитет у Београду оснажује не само своју, већ и академску заједницу Републике Србије и знатно проширује оквир деловања и умрежавања за све учеснике, укључујући и привреду и индустрију, истовремено представљајући у свету свог оснивача, Републику Србију, у најбољем светлу.

Додатно, Универзитет обезбеђује приступе међународним фондовима, а бројним успешно реализованим пројектима доприноси развоју целокупног друштва.

Универзитет у Београду је омогућио великом броју својих студената, професора, истраживача и запослених да се усавршавају на страним високошколским институцијама. Програми академске размене и мобилности доприносе надградњи знања, усвајању нових вештина и ширењу мреже сарадње како за појединца, тако и за ширу академску заједницу, истовремено представљајући један од важних сегмената културне дипломатије.

+ 0
партнерских институција
+ 0
пројеката међународне сарадње
+ 0
партнерских земаљаN
+ 0
чланства у међународним мрежама и асоцијацијама

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ И МЕЂУУНИВЕРЗИТЕТСКУ САРАДЊУ

Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу помаже заинтересованим странама при успостављању сарадњи од значаја за Универзитет. Сектор обавља активности израде и ажурирања релевантних процедура, писања и пријаве пројеката, промоције и пружања информација, креирања и спровођења обука и тренинга, као и доприноса институционалним и јавним политикама и праксама од значаја за међународну сарадњу у високом образовању. Обимним стеченим искуством доприноси се и кроз стратешко планирање и саветодавне активности.

Поред програма сарадње које обезбеђује својој академској заједници, Сектор промовише Универзитет и његову академску понуду међу партнерским институцијама у иностранству. На факултетима Универзитета у Београду велики број страних држављана студира на основу међудржавних програма о просветно-културној и научно-техничкој сарадњи. Највише их је на Филолошком, Економском, Филозофском и Факултету политичких наука, на којима обављају стручна и научна усавршавања у оквиру додипломских, последипломских и докторских студија, као и специјалистичких студија са и без права на стицање дипломе.

О посвећености развоју међународне сарадње јасно сведоче закључени споразуми о сарадњи са већим бројем иностраних универзитета на готово свим континентима, чланство у Европској aсоцијацији универзитета (ЕUА), Дунавској ректорској конференцији (DRC), Медитеранској заједници универзитета (UNIADRION), Агенцији франкофоних универзитета (AUF), DAAD, Мрежи универзитета главних градова Европе (UNICA), Комисији за образовање Савета Европе, као и сарадња са UNESCO и другим организацијама од значаја за развој образовања, науке и културе. 

ДОКУМЕНТИ И ИНИЦИЈАТИВЕ

Настављајући традицију отворености према свету, Универзитет наставља са напорима на афирмацији политике пријатељских и конструктивних академских веза са универзитетима широм света, као и на унапређењу међународних размена наставника, студената и администрације.

Универзитет у Београду препознаје и прати савремену динамику развоја образовања и науке, као и све брже промене свих сегмената друштва, и у складу са тим, своје активности и усмерења прилагођава променама и новим потребама.

Изјавом о Еразмус политици исказује се посвећеност Универзитета учешћу у програму Еразмус+, као и стратешком приступу изради политика и процедура спровођења Еразмус+ активности

Еразмус повеља потписана 2021. године којом се пружа основни оквир за осигурање квалитета европске и интернационалне сарадње приликом размене студената, као и спровођења и праћења пројеката.

Универзитет у Београду пружа своју безрезервну подршку зеленим иницијативама препознајући широкораспрострањену потребу за постојањем одрживе праксе и одговорним коришћењем и активном заштитом природних ресурса у циљу очувања постојећих екосистема и саме добробити човечанства.