STUDIJE PRI UNIVERZITETU

Odlukom Saveta Univerziteta 1970. godine osnovan je Centar za multidisciplinarne studije, na predlog Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta, “kao nastavno-naučna jedinica Univerziteta, koja će zadovoljiti zajedničke potrebe udruženih fakulteta u sastavu Univerziteta…“. Od svog osnivanja Centar se bavio istraživanjima i organizacijom postdiplomskih studija iz multidisciplinarnih oblasti.

Realizovani su sledeći programi postdiplomiskih studija: Nauka o starenju stanovništva, Nauka o materijalima, Konverzija energije, Upravljanje životnom sredinom, Veštačka inteligencija, Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, Biofizika, Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije, Neuronauke.

Prvi multidisciplinarni master program koje je organizovan bio je program pod nazivom: „State Managament and Humanitarian Affairs” (Upravljanje državom i humanitarne aktivnosti), a koji je organizovan u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom „La Sapienza“ u Rimu i realizovan je na engleskom jeziku.

Danas studijske programe master i doktorskih akademskih studija iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti organizuje neposredno Univerzitet, a u realizaciji studijskih programa učestvuju nastavnici i saradnici fakulteta i instituta u sastavu Univerziteta.

VRSTE I STEPENI STUDIJA

VAŽNE INFORMACIJE​

Informacije i obaveštenja značajna za sve studijske programe studija pri Univerzitetu.

Uvid u doktorske disertacije moguće je ostvariti na zajedničkom portalu svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni

Pogledajte odbranjene master radove i radove na uvidu javnosti.

Biblioteka je oformljena za potrebe studijskih programa koji se realizuju na Univerzitetu. Fond će se formirati iz dela prihoda samih programa, kao i donacijama.

Pogledajte prezentaciju o Erasmus+ programu mobilnosti studenata.

Pogledajte otvorene pozive za BG praksu u okviru Centra za razvoj karijere.

KONTAKTI

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte na adresu: studijepriuniverzitetu@rect.bg.ac.rs, putem telefona pozivom na broj 011/3207-466, 011/3207-464 i 011/3207-494 ili lično, u okviru radnog vremena za prijem stranaka: ponedeljak, utorak, četvrtak 13:30 – 15:30, petak 9:30 – 11:30 (Studentski trg 1, Beograd, kancelarija broj 5).

Terorizam organizovani kriminal i bezbednost
Prof. dr Ivana Damnjanović, rukovodilac
Telefoni: 011 3092-826
Elektronska pošta: ivana.damnjanovic@fpn.bg.ac.rs

Evropska politika i upravljanje krizama
Prof. dr Zoran Krstić, rukovodilac
Telefoni: 011 3092-815
Elektronska pošta: zorkrst@yahoo.com

Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama
Prof. dr Rade Kisić, rukovodilac
Telefon: 011 2762-732
Elektronska pošta: rade.kisic@studije.rect.bg.ac.rs

Obrazovne politike
Prof. dr Dragica Pavlović Babić
Telefon: 011 2639-119
Elektronska pošta: dragica.pavlovic.babic@gmail.com

Računarstvo u društvenim naukama
Prof. dr Vladan Devedžić, rukovodilac
Telefon: 011 3950-800
Elektronska pošta: vladan.devedzic@fon.bg.ac.rs

Menadžment poslovnih performansi
Prof. dr Nataša Petrović, rukovodilac
Telefon: 011 3950-854
Elektronska pošta: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Studije migracija
dr Dragan Simić, rukovodilac
Telefon: 011 3092-999
Elektronska pošta: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs

Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije
Prof. dr Aleksandar Petrović, rukovodilac
Telefon: 011 3207-466
Elektronska pošta: petralist@gmail.com

Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije
Prof. dr Ljubica Konstantinović, rukovodilac
Telefoni: 011 3207-446, 011 3207-466
Elektronska pošta: dbp@etf.rs

Biofizika
dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni savetnik, rukovodilac
Telefon: 011 3207-446 
Elektronska pošta: xenia@imsi.bg.ac.rs

Inteligentni sistemi
Prof. dr Zoran Ševarac, rukovodilac
Telefon: 011 3950-800
Elektronska pošta: sevarac@gmail.com

Biofotonika
dr Branislav Jelenković, naučni savetnik, rukovodilac
Telefon: 011 3162-067
Elektronska pošta: branaj@ipb.ac.rs

Prof. dr Branislav Boričić
Telefon: 011 3207-408,
Elektronska pošta: branislav.boricic@rect.bg.ac.rs

Rukovodilac Službe:
Branka Vukelić
Telefoni: 011 3207 446, Elektronska pošta: branka.vukelic@rect.bg.ac.rs

Koordinator Odseka:
Jasmina Krajinović-Jokić
Telefon: 011 3207-466, Elektronska pošta: jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs

Stručni saradnici:
Marko Vasiljević
Telefon: 011 3207-494, Elektronska pošta: marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs

Marko Petrović
Telefon: 011 3207-464, Elektronska pošta: marko.petrovic@rect.bg.ac.rs

Društvene mreže i blog

MASTER RADOVI NA UVIDU JAVNOSTI

1)master rad Jovane Anđelković (master akademske studije: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost)
2) master rad Kristine Janković (master akademske studije: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost)
3) master rad Branislava Matića (master akademske studije: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost)
4) master rad Miroljuba Nestorovića (master akademske studije: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost)
5) master rad Aleksandre Stefanović (master akademske studije: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost)
6) master rad Nikole Ožegovića (master akademske studije: Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama)
7) master rad Biljane Jeremić (master akademske studije: Obrazovne politike)
8) master rad Vladimira Kneževića (master akademske studije: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost)

BIBLIOTEKA ZA POTREBE STUDIJSKIH PROGRAMA

Pravila
Biblioteku mogu koristiti:1. svi zaposleni Rektorata2. studenti upisani na studijske programe koji se relizuju na Univerzitetu3. svi zainteresovani iz drugih ustanova kojima je potrebna određena naučno-stručna literatura

Prilikom preuzimanja knjiga iz biblioteke:1. Zaposleni svojim potpisom na bibliotečkoj kartici potvrđuju da su knjigu preuzeli2. Studenti moraju deponovati studentsku propusnicu ili indeks3. Ostali zainteresovani moraju deponovati ličnu kartu

Maksimalno vreme zadržavanja bibliotečkog materijala je 30 dana. Ukoliko korisnik želi, mora obavestiti biblioteku o obnovi zaduženja za knjigu u narednih 30 dana.Napred navedeni rok se ne odnosi na knjige koje su OBAVEZNI PRIMERCI. Obavezni primerak knjige se mora vratiti u Biblioteku istog dana kada je i pozajmljen.Ukoliko se iz bilo kog razloga desi da se knjiga ne vrati u predviđenom roku korisnik Biblioteke dobija opomenu putem elektronske pošte. Za korisnike – studente: nemogućnost prijave ispita u prvom sledećem ispitnom roku.

Lokacija
Prostorije biblioteke nalaze se na prvom spratu zgrade Rektorata (Studentski trg 1), u sobi 21.

Radno vreme
Od ponedeljka do petka, od 12 do 15 časova

Katalog
Pogledajte trenutni spisak: monografske publikacije , doktorske disertacije , master radovi.

Donacije
Poziv je otvoren za sve zainteresovane darodavce knjiga/časopisa.