СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ

Одлуком Савета Универзитета 1970. године основан је Центар за мултидисциплинарне студије, на предлог Медицинског и Природно-математичког факултета, “као наставно-научна јединица Универзитета, која ће задовољити заједничке потребе удружених факултета у саставу Универзитета…“. Од свог оснивања Центар се бавио истраживањима и организацијом постдипломских студија из мултидисциплинарних области.

Реализовани су следећи програми постдипломиских студија: Наука о старењу становништва, Наука о материјалима, Конверзија енергије, Управљање животном средином, Вештачка интелигенција, Историја и филозофија природних наука и технологије, Биофизика, Биомедицинско инжењерство и технологије, Неуронауке.

Први мултидисциплинарни мастер програм које је организован био је програм под називом: „State Managament and Humanitarian Affairs” (Управљање државом и хуманитарне активности), а који је организован у сарадњи са Универзитетом у Сарајеву и Универзитетом „La Sapienza“ у Риму и реализован је на енглеском језику.

Данас студијске програме мастер и докторских академских студија из мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних области организује непосредно Универзитет, а у реализацији студијских програма учествују наставници и сарадници факултета и института у саставу Универзитета.

ВРСТЕ И СТЕПЕНИ СТУДИЈА

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ​

Информације и обавештења значајна за све студијске програме студија при Универзитету.

Увид у докторске дисертације могуће је остварити на заједничком порталу свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени

Погледајте одбрањене мастер радове и радове на увиду јавности.

Библиотека je оформљена за потребе студијских програма који се реализују на Универзитету. Фонд ће се формирати из дела прихода самих програма, као и донацијама.

Погледајте презентацију о Ерасмус+ програму мобилности студената.

Погледајте отворене позиве за БГ праксу у оквиру Центра за развој каријере.

ДОКУМЕНТА/ОБРАСЦИ/УПУТСТВА

1) Упутство за пријављивање на студентски налог
2) ШВ 20 Образац
3) Образац за пријаву обавезних и изборних предмета
4) Молба за мировање права и обавеза
5) Молба за продужетак рока за завршетак студија
6) Ценовник услуга
7) Одлука о утврђивању висине школарине за студијске програме који се изводе на Универзитету у Београду у школској 2023/2024. години
8) ШВ 50 Образац

Обрасци који се односе на процедуру пријаве и одбране мастер рада:

1) Упутство за пријаву и израду мастер рада
2) Корице мастер рада – прва страна
3) Подкорица мастер рада – друга страна
4) Образац изјава за депоновање завршног рада
5) Образац – Извештај о урађеном мастер раду

Обрасци који се односе на процедуру пријаве и одбране докторске дисертације:

1) Пријава теме докторске дисертације
2) Подношење урађене докторске дисертације на оцену

Остала документа

1) Одлука о процедури предаје захтева за акредитацију и року предаје захтева
2) Одлука о роковима предаје захтева за акредитацију и спољашњу проверу квалитета
3) Одлука о начину избора представника Већа групација и Већа института у Веће за мултидисциплинарне студије
4) Одлукa о образовању програмских савета и начину избора представника у Веће за мултидисциплинарне студије
5) Одлука о депоновању мастер радова

КОНТАКТИ

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште на адресу: studijepriuniverzitetu@rect.bg.ac.rs, путем телефона позивом на број 011/3207-466, 011/3207-464 и 011/3207-494 или лично, у оквиру радног времена за пријем странака: понедељак, уторак, четвртак 13:30 – 15:30, петак 9:30 – 11:30 (Студентски трг 1, Београд, канцеларија број 5).

Тероризам организовани криминал и безбедност
Проф. др Ивана Дамњановић, руководилац
Tелефони: 011 3092-826
Електронска пошта: ivana.damnjanovic@fpn.bg.ac.rs

Европска политика и управљање кризaма
Проф. др Зоран Крстић, руководилац
Tелефони: 011 3092-815
Електронска пошта: zorkrst@yahoo.com

Религија у друштву, култури и европским интеграцијама
Проф. др Раде Кисић, руководилац
Tелефон: 011 2762-732
Електронска пошта: rade.kisic@studije.rect.bg.ac.rs

Образовне политике
Проф. др Драгица Павловић Бабић
Tелефон: 011 2639-119
Електронска пошта: dragica.pavlovic.babic@gmail.com

Рачунарство у друштвеним наукама
Проф. др Владан Девеџић, руководилац
Tелефон: 011 3950-800
Електронска пошта: vladan.devedzic@fon.bg.ac.rs

Менаџмент пословних перформанси
Проф. др Наташа Петровић, руководилац
Tелефон: 011 3950-854
Електронска пошта: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs

Студије миграција
др Драган Симић, руководилац
Tелефон: 011 3092-999
Електронска пошта: dragan.simic@fpn.bg.ac.rs

Историја и филозофија природних нaука и технологије
Проф. др Александар Петровић, руководилац
Tелефон: 011 3207-466
Електронска пошта: petralist@gmail.com

Биомедицинско инжењерство и технологије
Проф. др Љубица Константиновић, руководилац
Tелефони: 011 3207-446, 011 3207-466
Електронска пошта: dbp@etf.rs

Биофизика
др Ксенија Радотић Хаџи-Манић, научни саветник, руководилац
Tелефон: 011 3207-446 
Електронска пошта: xenia@imsi.bg.ac.rs

Интелигентни системи
Проф. др Зоран Шеварац, руководилац
Tелефон: 011 3950-800
Електронска пошта: sevarac@gmail.com

Биофотоника
др Бранислав Јеленковић, научни саветник, руководилац
Tелефон: 011 3162-067
Електронска пошта: branaj@ipb.ac.rs

Проф. др Бранислав Боричић
Tелефон: 011 3207-408,
Електронска пошта: branislav.boricic@rect.bg.ac.rs

Руководилац Службе:
Бранка Вукелић
Телефони: 011 3207 446, Електронска пошта: branka.vukelic@rect.bg.ac.rs

Координатор Одсека:
Јасмина Крајиновић-Јокић
Tелефон: 011 3207-466, Електронска пошта: јаsmina.jokic@rect.bg.ac.rs

Стручни сарадници:
Марко Васиљевић
Tелефон: 011 3207-494, Електронска пошта: marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs

Марко Петровић
Tелефон: 011 3207-464, Електронска пошта: marko.petrovic@rect.bg.ac.rs

Друштвене мреже и блог

МАСТЕР РАДОВИ НА УВИДУ ЈАВНОСТИ

Европска и међународна политика управљања кризом

Марија Загел: „Демократизација у Африци: процеси и препреке (метода случаја: Гана, Нигерија, ДР Конго) – Democratisation in Sub-Saharan Africa: Processes and Obstacles (Case Studies: Ghana, Nigeria, DR Kongo)“

Милена Којић: „Модел регионалне државе у Европи – Упоредна анализа са посебним освртима на Републику Србију – (Model of the Regional State in Europe – A Comparative Analysis with Focus on the Republic of Serbia)“

Превентивна конзервација

Горана Јоксимовић: “Анализа постојећег стања и предлози побољшања услова конзервације са становишта контроле климатских услова и енергетске оптимизације у објектима МИЈ-а”

Исидора Јузбашић: “Превентивна конзервација збирке фото-апарата Музеја науке и технике -примена културног менаџмента у конзервацијској пракси”

Зорица Циврић: “Одређивање прилаза у процесу ревитализације објекта индустријског наслеђа у музеј са активном улогом ширења знања и културе одрживог развоја”

1)мастер рад Јоване Анђелковић (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
2) мастер рад Кристине Јанковић (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
3) мастер рад Бранислава Матића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
4) мастер рад Мирољуба Несторовића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
5) мастер рад Александре Стефановић (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)
6) мастер рад Николе Ожеговића (мастер академске студије: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама)
7) мастер рад Биљане Јеремић (мастер академске студије: Образовне политике)
8) мастер рад Владимира Кнежевића (мастер академске студије: Тероризам, организовани криминал и безбедност)

БИБЛИОТЕКА ЗА ПОТРЕБЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Правила
Библиотеку могу користити:1. сви запослени Ректората2. студенти уписани на студијске програме који се релизују на Универзитету3. сви заинтересовани из других установа којима је потребна одређена научно-стручна литература

Приликом преузимања књига из библиотеке:1. Запослени својим потписом на библиотечкој картици потврђују да су књигу преузели2. Студенти морају депоновати студентску пропусницу или индекс3. Остали заинтересовани морају депоновати личну карту

Максимално време задржавања библиотечког материјала је 30 дана. Уколико корисник жели, мора обавестити библиотеку о обнови задужења за књигу у наредних 30 дана.Напред наведени рок се не односи на књиге које су ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРЦИ. Обавезни примерак књиге се мора вратити у Библиотеку истог дана када је и позајмљен.Уколико се из било ког разлога деси да се књига не врати у предвиђеном року корисник Библиотеке добија опомену путем електронске поште. За кориснике – студенте: немогућност пријаве испита у првом следећем испитном року.

Локација
Просторије библиотеке налазе се на првом спрату зграде Ректората (Студентски трг 1), у соби 21.

Радно време
Од понедељка до петка, од 12 до 15 часова

Каталог
Погледајте тренутни списак: монографске публикације , докторске дисертације , мастер радови.

Донације
Позив је отворен за све заинтересоване дародавце књига/часописа.