Правни оквир

ЗАКОНИ И ПРОПИСИ НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ

ПРОПИСИ НА НИВОУ УНИВЕРЗИТЕТА

Статут Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22, 241/22, 243/22, 244/23, 245/23, 247/23 и 251/23)

Пословник Савета Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду ”, бр. 134/2007, 150/2009 и 214/2020)
Пословник Сената Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду ”, бр. 134/2007, 157/2010 и 181/2014)
Пословник Одбора за професионалну етику (08.06.2017.)

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја води се у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/21). За више информација видети Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја.

Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду (05.09.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 131)
Одлука о употреби грба, заставе и печата Универзитета у Београду (14.03.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)
Одлука o издвајању дела сопствених прихода факултета и института за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета у Београду (03.02.2020, Гласник Универзитета у Београду, бр. 213)
Одлука о измени Одлуке o издвајању дела сопствених прихода факултета и института за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета у Београду (27.12.2023, Гласник Универзитета у Београду, бр. 251)

Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину за све врсте и нивое студија на Универзитету у Београду

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука

Одлука о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (22.09.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 195)
Одлука о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (16.10.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 199)

Правилник о организацији и систематизацији послова у Стручној служби и центрима Универзитета у Београду

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Стварањем и одржавањем амбијента једнаких могућности и културе равноправности и инклузивности током студирања и рада Универзитет у Београду може боље остваривати свој стратешки циљ и испуњавати своју мисију. Универзитет је, у одређеној мери, већ интегрисао начела родне равноправности и антидискриминаторних политика у своје кључне документе и праксе.

Као додатни корак у правцу снажења политике поштовaња једнакости и подстицања свести о значају родне равноправности, Сенат Универзитета је, на својој седници одржаној 17. априла 2019. године, усвојио План Универзитета у Београду за постизање родне равноправности. Приоритетни циљеви, као и мере и акције предвиђене планом, резултат су прве анализе стања родне равноправности, процеса самовредновања спроведеног у периоду од сепрембра 2017. до марта 2018. године, у склопу пројекта „Заузимање рефлексивног приступа родној равноправности за институционалне трансформације” (“Taking a Reflexive Approach to Gender Equality for Institutional Transformation”) у оквиру програма Европске уније за истраживање и иновације Хоризонт 2020.

Главни циљ усвајања Плана Универзитета у Београду за постизање родне равноправности је покретање процеса развоја стратегије родне равноправности кроз изражавање посвећености Универзитета у Београду промовисању родне равноправности на свим нивоима. Ради праћења реализације Плана и подстицања активности за унапређење родне равноправности, одлуком Сената Универзитета је 15. маја 2019. године установљен је Одбор за родну равноправност на Универзитету.

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Универзитет издаје “Гласник Универзитета у Београду”, као своје службено гласило. Општи акти Универзитета објављују се у “Гласнику Универзитета у Београду”.

Гласник Универзитета припрема и уређује Сектор за правне и кадровске послове у сарадњи са Информативним центром Универзитета у Београду.

ИНФОРМАТОР О РАДУ