Pravni okvir

ZAKONI I PROPISI NA NACIONALNOM NIVOU

PROPISI NA NIVOU UNIVERZITETA

Statut Univerziteta u Beogradu (Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22, 241/22, 243/22, 244/23, 245/23, 247/23 i 251/23)

Strategija mobilnosti Univerziteta u Beogradu (15.04.2021, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 223)
Strategija obezbeđivanja kvaliteta (29.11.2013, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 175)
Strategija razvoja doživotnog učenja
Strategija internacionalizacije Univerziteta u Beogradu
Strategija razvoja ERAZMUS programa Univerziteta u Beogradu (22.06.2018, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 204)
Platforma za otvorenu nauku Univerziteta u Beogradu (17.05.2018, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 209)
Strateške vrednosti i razvojni ciljevi Univerziteta u Beogradu (13.07.2023, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 248)
Smernice Univerziteta u Beogradu za upravljanje intelektualnom svojinom i transferom znanja i tehnologija   (13.07.2023, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 248)

Poslovnik Saveta Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu ”, br. 134/2007, 150/2009 i 214/2020)
Poslovnik Senata Univerziteta u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu ”, br. 134/2007, 157/2010 i 181/2014)
Poslovnik Odbora za profesionalnu etiku (08.06.2017.)

Postupak za pristup informacijama od javnog značaja vodi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10, 105/21). Za više informacija videti Obrazac zahteva za pristup informaciji od javnog značaja.

Odluka o reorganizaciji Univerziteta u Beogradu (05.09.2006, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 131)
Odluka o upotrebi grba, zastave i pečata Univerziteta u Beogradu (14.03.2007, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 134)
Odluka o izdvajanju dela sopstvenih prihoda fakulteta i instituta za finansiranje zajedničkih poslova na nivou Univerziteta u Beogradu (03.02.2020, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 213)
Odluka o izmeni Odluke o izdvajanju dela sopstvenih prihoda fakulteta i instituta za finansiranje zajedničkih poslova na nivou Univerziteta u Beogradu (27.12.2023, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 251)

Odluka o utvrđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu školsku godinu za sve vrste i nivoe studija na Univerzitetu u Beogradu

Odluka o dopuni liste časopisa koji će se vrednovati u postupku izbora u zvanja nastavnika u grupaciji društveno-humanističkih nauka

Odluka o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu (22.09.2016, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 195)
Odluka o izmeni i dopuni odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu (16.10.2017, Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 199)

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi i centrima Univerziteta u Beogradu

RODNA RAVNOPRAVNOST NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

Stvaranjem i održavanjem ambijenta jednakih mogućnosti i kulture ravnopravnosti i inkluzivnosti tokom studiranja i rada Univerzitet u Beogradu može bolje ostvarivati svoj strateški cilj i ispunjavati svoju misiju. Univerzitet je, u određenoj meri, već integrisao načela rodne ravnopravnosti i antidiskriminatornih politika u svoje ključne dokumente i prakse.

Kao dodatni korak u pravcu snaženja politike poštovanja jednakosti i podsticanja svesti o značaju rodne ravnopravnosti, Senat Univerziteta je, na svojoj sednici održanoj 17. aprila 2019. godine, usvojio Plan Univerziteta u Beogradu za postizanje rodne ravnopravnosti. Prioritetni ciljevi, kao i mere i akcije predviđene planom, rezultat su prve analize stanja rodne ravnopravnosti, procesa samovrednovanja sprovedenog u periodu od seprembra 2017. do marta 2018. godine, u sklopu projekta „Zauzimanje refleksivnog pristupa rodnoj ravnopravnosti za institucionalne transformacije” (“Taking a Reflexive Approach to Gender Equality for Institutional Transformation”) u okviru programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020.

Glavni cilj usvajanja Plana Univerziteta u Beogradu za postizanje rodne ravnopravnosti je pokretanje procesa razvoja strategije rodne ravnopravnosti kroz izražavanje posvećenosti Univerziteta u Beogradu promovisanju rodne ravnopravnosti na svim nivoima. Radi praćenja realizacije Plana i podsticanja aktivnosti za unapređenje rodne ravnopravnosti, odlukom Senata Univerziteta je 15. maja 2019. godine ustanovljen je Odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu.

GLASNIK UNIVERZITETA U BEOGRADU

Univerzitet izdaje “Glasnik Univerziteta u Beogradu”, kao svoje službeno glasilo. Opšti akti Univerziteta objavljuju se u “Glasniku Univerziteta u Beogradu”.

Glasnik Univerziteta priprema i uređuje Sektor za pravne i kadrovske poslove u saradnji sa Informativnim centrom Univerziteta u Beogradu.

INFORMATOR O RADU