РАЧУНАРСТВО У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА

Студијски програм мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама осмишљен је као програм у коме би студенти који су завршили основне академске студије у некој од области друштвених наука (правне науке, економске науке, филозофија, психологија, социологија, демографија, итд.), савладали коришћење савремених рачунарских технологија у друштвеним наукама.У том смислу, програм има у својој понуди неколико предмета везаних за коришћење савремених рачунарских технологија, као и више предмета везаних за разне области друштвених наука у којима је важан део управо коришћење савремених рачунарских технологија.

Укупан број ЕСПБ бодова (кредита) на овом једногодишњем студијском програму је 60. Подразумева се да је студент који се уписује на овај студијски програм завршио основне академске студије из неке области друштвених наука и стекао укупно 240 ЕСПБ бодова. Сви предмети на овом студијском програму су једносеместрални. Курикулумом студијског програма дефинишу се 2 обавезна предмета, 3 изборна предмета, приступни рад и мастер рад. Сви предмети имају по 6 ЕСПБ бодова, стручна пракса 3 ЕСПБ бода, приступни рад 9 ЕСПБ бодова, а мастер рад 18 ЕСПБ бодова.
Сврха студијског програма мастер академских студија Рачунарство у друштвеним наукама је усавршавање и специјализација пре свега оних студената који су на факултетима везаним за друштвене науке већ стекли основна знања из тих наука, али желе да их примењују уз коришћење савремених Интернет технологија и сервиса, разних софтверских алата, као и на начин који је обогаћен квантитативним анализама. Потреба за таквим студијским програмом и усавршавањем проистиче из чињенице да је потражња за стручњацима из области друштвених наука који у свом послу интензивно користе савремене технологије све већа, како у свету тако и код нас и у окружењу. Понуда послова, кретања на тржишту, као и трендови у привреди, друштву, органима државне управе и другим јавним институцијама, недвосмислено указују на ту чињеницу и не треба их посебно образлагати.Звање које се стиче након положених свих испита и одбрањеног мастер рада јесте: мастер рачунарства у друштвеним наукама. Студије су акредитоване за извођење на српском језику.

академски назив:
мастер рачунарства у друштвеним наукама

КОНТАКТИ

Електронска пошта: studijepriuniverzitetu@rect.bg.ac.rs

Руководилац студијског програма: Проф. др Владан Девеџић
Телефон: 011 3950-918, Електронска пошта: vladan.devedzic@fon.bg.ac.rs

Секретар студијског програма / Административна и студентска питања: Марко Петровић
Телефон: 011 3207-464, Електронска пошта: marko.petrovic@rect.bg.ac.rs

Секретар Већа за студије при Универзитету: Јасмина Крајиновић-Јокић
Телефон: 011 3207-466, Електронска пошта: jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs

ОБАВЕШТЕЊА