СЕНАТ

Сенат је највиши стручни орган Универзитета. Сенат има 52 члана и то: ректора, 4 проректора из реда редовних професора, 31 декана факултета, 11 директора института, директора Универзитетске библиотеке, 4 председника већа групација.

Када Сенат одлучује о питањима од значаја за студенте, а посебно она која се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, уписну политику Универзитета, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, измене и допуне Статута, предлагање кандидата за ректора и предлагање финансијског плана Универзитета, састав Сената се проширује за 10 представника студената, које бира Студентски парламент Универзитета. Мандат чланова Сената траје три године. Изузетно, мандат чланова Сената – представника студената траје две године.

0
УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА
0
ректора
0
проректора из реда редовних професора;
0
декана
факултета
0
директора
института
0
председника већа групација
0
директора Универзитетске библиотеке

електронске седнице