ВЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ

Веће за студије при Универзитету чине представници већа групација, Већа института, програмских савета студија и један проректор који је уједно и његов председник. Сенат образује програмски савет за сваки студијски програм студија при Универзитету.

представници већа групација Универзитета већа Института, програмских савета студија и један проректор

12 чланова

мандат

3 године

електронске седнице