ВЕЋА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ

На Универзитету се образују већа научних, односно уметничких области за једну или више сродних научних, односно уметничких области. Сенат доноси општи акт којим се ближе уређују састав већа научних области, као и начин избора и број чланова већа.

Веће научне области чине представници Универзитета, факултета и института, из реда редовних професора, односно научних саветника.Председника и заменика председника Већа научне области именује ректор, на предлог већа научне области, из реда чланова Већа.

Веће научне области доноси одлуку о избору наставника, на предлог изборног већа факултета, одлучује по жалби на одлуке изборног већа факултета у поступку избора наставника, даје сагласност на предлог теме докторске дисертације пријављене на факултету, даје сагласност на реферат о поднетој докторској дисертацији која се брани на факултету, даје мишљење Сенату о испуњености услова за продужење радног односа наставника у звању редовног професора, разматра и одлучује о другим питањима која му повери Сенат.

Надлежност Већа научне области везује се за научне области, независно од факултета на којем се изводи студијски програм.