Комисија за универзитетска признања

Универзитет може, као признање, доделити почасни докторат и повељу. Почасни докторат Универзитет може доделити домаћем или страном држављанину који је својим делима значајно унапредио научну мисао, односно који је нарочито заслужан за напредак науке, технике, технологије, културе и уметности. Повељу Универзитет може доделити домаћем или страном држављанину, као и организацији, за посебан допринос развоју Универзитета и унапређењу његовог рада. Комисија за универзитетска признања разматра иницијативу и подноси Сенату односно Савету образложени предлог за доделу почасног доктората односно одговарајуће повеље Универзитета. Комисија се састоји од седам чланова. Шест чланова именује Сенат из реда редовних професора, истакнутих чланова академске заједнице, а председник Комисије је проректор за науку.

6 чланова именује Сенат из реда редовних професора и проректор за науку

7 чланова

електронске седнице