САВЕТ

Савет је орган управљања Универзитета и има 41 члана, од којих су 23 представници Универзитета, 12 чланови које именује Влада Републике Србије и 6 чланови које бира Студентски парламент Универзитета.

Мандат чланова Савета Универзитета траје четири године. Изузетно, мандат чланова Савета – представника студената траје две године.

Савет Универзитета доноси Статут Универзитета, бира и разрешава ректора и проректоре, доноси финансијски план Универзитета, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Универзитета, даје сагласност на одлуке о управљању имовином Универзитета, као и на расподелу финансијских средстава; обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. Рад Савета и начин доношења одлука ближе се уређују пословником.

Савет Универзитета има председника и заменика председника. Председник руководи радом Савета, а бира се из реда чланова – представника Универзитета. Председника и заменика председника бира Савет Универзитета тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.

0
УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА

СПИСАК ЧЛАНОВА

0
представника Универзитета
0
чланова које именује Влада РС
0
чланова које бира Студентски парламент
0
мандат (за представнике студената 2 године)

Веће групације друштвенохуманистичких наука бира

5 чланова

Веће групације
медицинских наука бира:

4 члана

Веће групације
природно-математичких наука бира:

4 члана

Веће групације техничко
технолошких наука бира:

6 чланова

Веће инситута
бира:

3 члана

Ректор на предлог генералног секретара именује представника ненаставног особља:

1 члан

електронске седнице

ЧЛАНОВИ САВЕТА

I – Чланови Савета које је изабрало Веће групације друштвено-хуманистичких наука (5):
1. др Татјана Јевремовић Петровић, редовна професорка Правног факултета
2. др Весна Вучинић, редовна професорка Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
3. др Гордана Стокић Симончић, редовна професорка Филолошког факултета
4. др Радован Антонијевић, редовни професор Филозофског факултета
5. др Милојко Арсић, редовни професор Економског факултета

II – Чланови Савета које је изабрало Веће групације медицинских наука (4):
6. др Светислав Татић, редовни професор Медицинског факултета
7. др Југослав Илић, ванредни професор Стоматолошког факултета
8. др Сања Алексић Ковачевић, редовна професорка Факултета ветеринарске медицине
9. др Нада Ковачевић, редовна професорка Фармацеутског факултета

III – Чланови Савета које је изабрало Веће групације природно-математичких наука (4):
10. др Славиша Станковић, редовни професор Биолошког факултета
11. др Дејан Шабић, редовни професор Географског факултета
12. др Зоран Станић, редовни професор Математичког факултета
13. др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета

IV – Чланови Савета које је изабрало Веће групације техничко-технолошких наука (6):
14. арх Иван Рашковић, редовни професор Архитектонског факултета
15. др Ненад Зрнић, редовни професор Машинског факултета
16. др Јелица Протић, редовна професорка Електротехничког факултета
17. др Зоран Радојичић, редовни професор Факултета организционих наука
18. др Гордана Радивојевић, редовна професорка Саобраћајног факултета
19. др Весна Радојевић, редовна професорка Технолошко-металуршког факултета

V – Чланови Савета које је изабрало Веће института (3):
20. др Марјан Ивковић, виши научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију
21. др Вук Максимовић, научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања
22. др Алексеј Тарасјев, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“

Представници студената (6):
23. Лазар Ковачевић, студент Машинског факултета
24. Милош Булајић, студент Факултета ветеринарске медицине
25 Мирослав Дешић, студент Факултета политичких наука
26. Димитије Збиљић, студент Рударско-геолошког факултета
27. Миленко Јовановић, студент Математичког факултета
28. Срђан Арбутина, студент Правног факултета

Представници оснивача (12):
29. проф. др Драган Мицић, редовни члан САНУ
30. проф. др Владимир Кањух, редовни члан САНУ
31. Миро Вуксановић, дипл. филолог, редовни члан САНУ
32. проф. др Зоран Радојичић, Медицински факултет
33. проф. др Милан Божић
34. проф. др Гордана Гасми, научни сарадник, Институт за упоредно право
35. проф. др Момчило Павловић, Институт за савремену историју
36. проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет у Нишу
37. др Марина Стаменовић, председница Академије техничких струковних студија Београд
38. проф. др Александар Растовић, директор Историјског института Београд
39. проф. др Бранко Ракић, Правни факултета
40. Марјан Јовановић, саветник у Кабинету првог потпредседника Владе

Представник ненаставног особља (1):
41. Љиљана Константиновић, пословни секретар у Кабинету ректора