Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа

Комисија за вредновање страних студијских програма и признавање страних високошколских исправа је стручни орган Универзитета који одлучује о вредновању и признавању, у складу са одредбама Правилника. Поступак вредновања страних студијских програма обавља се путем утврђивања чињеница и стручне процене студијског програма, и претходи поступку признавања стране високошколске исправе. На основу предлога одлуке о признавању, као и испуњењу прописаних критеријума Комисија доноси одлуку о признавању стране високошколске исправе. Комисија има девет чланова од којих осам именује ректор на предлог већа групација факултета а председника Комисије из редова проректора Универзитета.

8 на предлог већа групација факултета
и један проректор

9 чланова

електронске седнице