ВЕЋЕ ЗА ИМТ СТУДИЈЕ

На Универзитету се образује Веће за интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије. Веће за ИМТ студије чине: по четири члана које именују већа групације, четири представника које именује Веће института, проректор за студије и проректор за науку. Проректор надлежан за студије је председник Већа за ИМТ студије. Када Веће за ИМТ студије одлучује о питањима за која је надлежно, састав Већа за ИМТ студије се проширује за 4 представника студената, које бира Студентски парламент Универзитета.

мандат

3 године

по четири члана које именују већа групације

16 чланова

четири представника које именује Веће института

4 члана

проректор за студије и проректор за науку

2 члана

електронске седнице