Zadužbina Aleksandra Koturovića raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup podruma


Zadužbina Aleksandra Koturovića raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup podruma. Daje se u zakup podrum površine 13,57m2 koji pripada zadužbinskom stanu u objektu zgrade u Ul. Svetogorska broj 46 u Beogradu, prva zona, u viđenom stanju.
Početni iznos zakupnine je 782,50 din/m2 bez obračunatog PDV, što iznosi ukupno 10.618,53 din bez PDV mesečno (Zadužbina nije u sistemu PDV).
Podrum se izdaje u zakup kao magacinski prostor za odlaganje robe koja nije zapaljiva, odnosno koju ne čine opasne materije (eksploziv, zapaljivi gasovi, zapaljive tečnosti i druge opasne materije) i koja ni na koji način ne može dovesti u opasnost stanare zgrade i njihovu imovinu, kao ni imovinu i korisnike susednih objekata.
Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.
Podrumski prostor se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 (pet) godina, s`tim što se isti može produžavati za naredne petogodišnje, kraće ili duže periode.
U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička i pravna lica i preduzetnici, koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz oglasa.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana od dana objavljivanja oglasa, najkasnije do 15. decembra 2023. godine do ponoći, neposredno na adresu: Zadužbina Aleksandra Koturovića, Beograd, Studentski trg broj 1.
Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za podrumski prostor – ne otvarati”.
Otvaranje ponuda održaće se dana 18. decembra 2023. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.
Kriterijum za izbor zakupca je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV.
Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna i uredna:

 1. Podaci o podnosiocu ponude:
 • za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, lice za kontakt, kontakt telefon, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, overen OP obrazac i punomoćje ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;
 • za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu prebivališta ili sedište, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu preduzetnika, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon, naziv radnje, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, overen OP obrazac i punomoćje, ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;
 • za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresu prebivališta, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu, kontakt telefon i dokaz o redovnim primanjima (uverenje nadležnog opštinskog organa o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva ili potvrdu poslodavca o prosečnim primanjima za poslednjih šest meseci za sve zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili drugi dokaz);
 1. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2 bez obračunatog PDV (ukoliko ponuđač cenu ne iskaže bez PDV, smatraće se da u ponuđenu cenu nije uračunat PDV);
 2. Izjavu, overenu kod javnog beležnika, o prihvatanju svih uslova iz oglasa za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup podruma površine 13,57m2 koji pripada zadužbinskom stanu u objektu zgrade u Ul. Svetogorska broj 46 u Beogradu, (izjavu overavaju samo fizička lica);
 3. Izjavu, overenu kod javnog beležnika, o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u održavanje podrumskog prostora (izjavu overavaju samo fizička lica);
  Naknadnom proverom likvidnosti ponuđača, zakupodavac zadržava pravo da ponudu prihvati ili odbije bez obzira na urednost dostavljene ponude i ispunjenost ostalih uslova za dodelu ugovora.
  U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine, zakupodavac zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Zakupodavac zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, ukoliko oceni da ista nije odgovarajuća.
  Po zaključenju ugovora o zakupu nepokretnosti a pre zapisničke primopredaje, najpovoljniji ponuđač je u obavezi da uplati iznos od tri mesečne zakupnine, koji će biti korišćen kao depozit za slučaj postojanja oštećenja u nepokretnosti, nakon iseljenja.
  Razgledanje podruma može se izvršiti najavom na broj telefona: 3207-425 i 3207-426.
  Sve nepotpune, neuredne i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.
  O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
  Ponuđači imaju pravo na prigovor koji se izjavljuje Odboru Zadužbine preko Komisije za sprovođenje postupka za davanje u zakup podruma u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav