Konkurs za izbor nastavnika na Filološkom fakultetu

Konkurs za izbor:

  • Jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Albanologija, predmet Albanski jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 5 godina
  • Jednog docenta za užu naučnu oblast Hispanistika, predmeti Španski jezik i Prevođenje, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 5 godina,
  • Jednog docenta za užu naučnu oblast Turkologija, predmet Turski jezik i književnost, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 5 godina

Uslovi: naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira. Ostali uslovi utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Statutom Univerziteta u Beogradu – Filološkog fakulteta. Kandidati podnose i potpisanu Izjavu o izvornosti Obrazac 5 (preuzeti sa sajta Univerziteta u Beogradu https://www.bg.ac.rs/pravni-okvir/).

  • Jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Anglistika, predmet Engleski jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 godine.

Uslovi: naučni stepen doktora nauka u odgovarajućoj naučnoj oblasti, svaki od prethodnih stepena studija završen sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i smisao za nastavni rad. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Beogradu  – Filološkog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Univerzitet u Beogradu – Filološkog fakulteta.

  • Jednog asistenta za užu naučnu oblast Japanologija, predmet Japanski jezik i književnost, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 godine,
  • Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika, predmet Francuski jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 godine.
  • Jednog asistenta za užu naučnu oblast Južnoslovenska filologija, predmet Slovenački jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 godine.

Uslovi: student doktorskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija u odgovarajućoj naučnoj oblasti završio sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i koji pokazuje smisao za nastavni rad ili magistar nauka iz naučne oblasti za koju se bira kome je prihvaćena tema doktorske disertacije. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu – Filološkog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Univerzitet u Beogradu – Filološkog fakulteta. Kandidati podnose i Uverenje o statusu studenta doktorskih akademskih studija.

  • Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika, predmet Savremeni engleski jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 godine.

Uslovi: Visoko obrazovanje (Filološki ili njemu odgovarajući fakultet) – završene osnovne i master akademske studije (300 ESPB bodova), odnosno stečen VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, prosečna ocena najmanje osam (8) na svakom stepenu studija, objavljeni stručne odnosno naučni radovi, najmanje tri godine pedagoškog iskustva na pedagoškoj ustanovi. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Univerzitet u Beogradu – Filološkog fakulteta.

  • Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika, predmet Savremeni engleski jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 godine,
  • Jednog lektora za užu naučnu oblast Arabistika, predmet Arapski jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 godine.

Uslovi: Visoko obrazovanje (Filološki ili njemu odgovarajući fakultet) – završene osnovne i master akademske studije (300 ESPB bodova), odnosno stečen VII1 stepen stručne spreme prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, prosečna ocena najmanje osam (8) na svakom stepenu studija, smisao za nastavni rad. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika Univerzitet u Beogradu – Filološkog fakulteta.

Kandidati podnose svojeručno potpisanu prijavu na konkurs sa biografijom u prilogu prijave, dokaz kojim se potvrđuje odgovarajuća stručna sprema, u originalu ili overenoj fotokopiji, spisak radova i radove, uverenje o državljanstvu, u originalu ili overenoj fotokopiji, izvod iz matične knjige rođenih, u originalu ili overenoj fotokopiji, na adresu: Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Studentski trg broj 3, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav