Konkurs za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu

Konkurs za izbor u zvanje  i  zasnivanje radnog odnosa:

A) jednog REDOVNOG PROFESORA  za užu naučnu oblast: Opšta psihologija, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Psihologija mentalnog zdravlja.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

B) jednog VANREDNOG PROFESORA  za užu naučnu oblast: Etnologija – antropologija, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Antropologija književnosti i antropološke teorije.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

 V) jednog VANREDNOG PROFESORA  za užu naučnu oblast: Klasične nauke, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

G) jednog DOCENTA za užu naučnu oblast: Andragogija, sa 30%  punog radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 godina.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

D) jednog DOCENTA za užu naučnu oblast: Opšta psihologija, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Metodologija psiholoških istraživanja.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

Đ) jednog DOCENTA za užu naučnu oblast: Istorija Jugoslavije, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

E) jednog DOCENTA za užu naučnu oblast: Vizantologija, sa 80% punog radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 godina.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

Ž) jednog DOCENTA za užu naučnu oblast: Opšta psihologija, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Psihologija rada.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

Z) jednog DOCENTA za užu naučnu oblast: Klasične nauke, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Grčka lingvistika.

Uslovi:

– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

I) dva NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA  za užu naučnu oblast Engleski jezik, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 4 godine.

Uslovi:

– VII/1 ili VII/2 stepen stručne spreme, iz uže naučne oblasti za koju se bira; najmanje tri stručna, odnosno naučna rada iz odgovarajuće naučne oblasti objavljena u časopisima ili zbornicima sa recenzijom (od kojih jedan može da bude zamenjen stručnim prevodom) ili objavljen udžbenik, priručnik, rečnik, odnosno monografija; sposobnost za nastavni rad, pozitivna ocena studenata ili nastavne jedinice za pedagoški rad i doprinos unapređivanju nastave i razvoju delatnosti nastavne jedinice i fakulteta.

J) jednog ASISTENTA za užu naučnu oblast: Opšta savremena istorija, sa 70%  punog radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 3 godine.

Uslovi:         

– VII1 stepen stručne spreme (diplomirani istoričar koji je naziv diplomirani stekao u skladu sa pravilima studija koja su važila do 10.09.2005. godine; ili lice koje je upisalo doktorske studije istorije i na prethodno završenim osnovnim i master studijama ostvarilo prosečnu ocenu najmanje osam i koje pokazuje smisao za nastavni i naučni rad; ili lice koje je upisalo doktorske studije istorije, bez prethodno završenih master studija, odn. koje je steklo stručni naziv „diplomirani“ u odgovarajućoj naučnoj oblasti i osnovne studije završilo sa prosečnom ocenom najmanje osam; VII2 stepen stručnog obrazovanja kome je prihvaćena tema doktorske disertacije).

K) jednog ASISTENTA za užu naučnu oblast: Didaktika sa metodikom, sa 70%  punog radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 3 godine.

Uslovi:         

– VII1 stepen stručne spreme (diplomirani pedagog koji je naziv diplomirani stekao u skladu sa pravilima studija koja su važila do 10.09.2005. godine; ili lice koje je upisalo doktorske studije pedagogije i na prethodno završenim osnovnim i master studijama ostvarilo prosečnu ocenu najmanje osam i koje pokazuje smisao za nastavni i naučni rad; ili lice koje je upisalo doktorske studije pedagogije, bez prethodno završenih master studija, odn. koje je steklo stručni naziv „diplomirani“ u odgovarajućoj naučnoj oblasti i osnovne studije završilo sa prosečnom ocenom najmanje osam; VII2 stepen stručnog obrazovanja kome je prihvaćena tema doktorske disertacije).

L) jednog ASISTENTA za užu naučnu oblast: Andragogija, sa 30%  punog radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 3 godine.

Uslovi:         

– VII1 stepen stručne spreme (diplomirani andragog koji je naziv diplomirani stekao u skladu sa pravilima studija koja su važila do 10.09.2005. godine; ili lice koje je upisalo doktorske studije andragogije i na prethodno završenim osnovnim i master studijama ostvarilo prosečnu ocenu najmanje osam i koje pokazuje smisao za nastavni i naučni rad; ili lice koje je upisalo doktorske studije andragogije, bez prethodno završenih master studija, odn. koje je steklo stručni naziv „diplomirani“ u odgovarajućoj naučnoj oblasti i osnovne studije završilo sa prosečnom ocenom najmanje osam; VII2 stepen stručnog obrazovanja kome je prihvaćena tema doktorske disertacije).

LJ) jednog ASISTENTA za užu naučnu oblast: Opšta psihologija, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 godine. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Psihologija opažanja.

Uslovi:         

– VII1 stepen stručne spreme (diplomirani psiholog koji je naziv diplomirani stekao u skladu sa pravilima studija koja su važila do 10.09.2005. godine; ili lice koje je upisalo doktorske studije psihologije i na prethodno završenim osnovnim i master studijama ostvarilo prosečnu ocenu najmanje osam i koje pokazuje smisao za nastavni i naučni rad; ili lice koje je upisalo doktorske studije psihologije, bez prethodno završenih master studija, odn. koje je steklo stručni naziv „diplomirani“ u odgovarajućoj naučnoj oblasti i osnovne studije završilo sa prosečnom ocenom najmanje osam; VII2 stepen stručnog obrazovanja kome je prihvaćena tema doktorske disertacije).

Ostalo:

Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju  i uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon i 76/2023) i Statuta Univerziteta u Beogradu Filozofskog fakulteta (br. 1/26-2 od dana 23.11.2018. godine).

Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat/kinja konkuriše (naučna oblast, težište istraživanja), datumu objave konkursa i podatke o kandidatu/kinji (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta – ukoliko se adresa razlikuje od one iz lične karte navesti adresu na kojoj kandidat/kinja fizički živi, kontakt telefon, adresa elektronske pošte) kao i listu priloga koji se uz prijavu dostavljaju.

Prilozi koji se dostavljaju uz prijavu na konkurs: biografija sa neophodnim podacima za pisanje izveštaja; spisak objavljenih radova (bibliografija); primerak objavljenih radova (naučnih monografija, zbornika radova, udžbenika, itd…); overene kopije diploma ili uverenja (ukoliko diploma još nije izdata), a za diplome na stranom jeziku – overen prevod diplome i rešenje o nostrifikaciji diplome; očitana lična karta; izjava o izvornosti (prilaže se samo za radno mesto redovnog, vanrednog profesora i docenta i nalazi se na sajtu Fakulteta u delu: o zaposlenima -odluke, uputstva, obrasci – izbor u zvanje – izjava o izvornosti); kandidati koji apliciraju na radna mesta asistent i saradnik u nastavi prilažu izvod iz Kaznene evidencije o činjenicama da nisu pravnosnažnom presudom osuđeni za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi.

Prijave kandidata/kinja sa prilozima dostaviti Arhivi Filozofskog fakulteta u Beogradu na adresu: Čika Ljubina 18-20, 11000 Stari grad, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Lice zaduženo za pružanje informacija o konkursu: stručnotehnička saradnica za radne odnose Katarina Todorović, telefon: 011/3206-104.

Napomena: konkurs je objavljen dana 06.03.2024. godine u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ u broju 1082.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav