Конкурс за избор наставника на Факултету организационих наука

Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, Јове Илића 154, расписује конкурс за избор једног наставника у звање ванредног професора, на одређено време од 5 година, са пуним радним временом, за ужу научну област Маркетинг, односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације.

Кандидати треба да испуне све услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилникa о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитета, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутa Факултета и Правилникa о организацији и систематизацији послова на Факултету организационих наука.

Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова конкурса, достављају се и у електронској форми (USB), архиви Факултета организационих наука, ул Јове Илића бр. 154 у Београду, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање «Послови» бр. 1078 од 07.02.2024. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Дели:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дели:

Пошаљите нам поруку

Састав