Konkurs za izbor nastavnika na Fakultetu organizacionih nauka

Konkurs za izbor:

  • jednog nastavnika u zvanje redovnog profesora, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Menadžment tehnologije, inovacija i održivog razvoja
  • jednog nastavnika u zvanje redovnog profesora, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Menadžment ljudskih resursa

Kandidati treba da ispune sve uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerziteta, Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statuta Fakulteta i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu organizacionih nauka.

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, dostavljaju se i u elektronskoj formi arhivi Fakulteta organizacionih nauka, ul Jove Ilića br. 154 u Beogradu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje «Poslovi» br. 1082 od 6.3.2024. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav