Konkursi za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa na Fakultetu bezbednosti

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje i za zasnivanje radnog odnosa :

  1.  Jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora, za užu naučnu oblast Nauke bezbednosti, za nastavni predmet Upravljanje rizikom.

Uslovi: doktor tehničkih nauka, VIII stepen stručne spreme

Radni odnos se zasniva na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom.

Ostali uslovi utvrđeni su odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakon i 76/2023), Statuta Fakulteta bezbednosti i drugih opštih akata koji propisuju uslove za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu.

Uz prijavu kandidat podnosi: biografiju, overenu fotokopiju diplome, spisak naučnih radova, kao i radove.

Prijave kandidata sa prilozima podnose se Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu bezbednosti, Gospodara Vučića br. 50, lično ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.           

Konkurs je objavljen u publikaciji o zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”, broj:1082 od 06.03.2024. godine.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav