Konkurs za izbor nastavnika na Geografskom fakultetu

UNIVERZITET U BEOGRADU
GEOGRAFSKI FAKULTET
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Tel. 011/2637-421

UNIVERZITET U BEOGRADU – GEOGRAFSKI FAKULTET objavljuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa:

  • jednog (1) saradnika u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Kartografija,  sa punim radnim vremenom (do povratka zaposlene sa bolovanja).

Uslovi: student doktorskih akademskih studija, master akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8) kao i da je iz grupe predmeta koje pripadaju užoj naučnoj oblasti za koju se bira ostvario prosečnu ocenu najmanje osam i po (8,5). Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (”Sl. glasnik RS” br. 88/17, 73//2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakon i 76/2023), i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje i zasnivanja radnog odnosa saradnika Geografskog fakulteta  u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova, radovi, uverenje o državljanstvu, overene kopije diploma o završenim prethodnim stepenima studija) dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi (CD, USB) na adresu: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, Studentski trg 3/III, kancelarija 10, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav