Konkurs za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu

UNIVERZITET U BEOGRADU
FILOZOFSKI FAKULTET
Čika Ljubina br. 18-20
11000 Beograd

FILOZOFSKI FAKULTET U BEOGRADU
o   b  j  a  v  lj  u  j  e
K  O  N  K  U  R  S

Za izbor u zvanje  i  zasnivanje radnog odnosa:
A) jednog DOCENTA za užu naučnu oblast: Opšta filozofija, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Filozofija nauke i epistemologija.
A) jednog DOCENTA za užu naučnu oblast: Opšta filozofija, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Filozofija nauke i epistemologija.

Uslovi:
– VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz uže naučne oblasti za koju se bira, sposobnost za nastavni rad.

B) jednog ASISTENTA za užu naučnu oblast: Klasične nauke, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 godine. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja: Latinska lingvistika.

Uslovi:
– VII1 stepen stručne spreme (diplomirani klasični filolog koji je naziv diplomirani stekao u skladu sa pravilima studija koja su važila do 10.09.2005. godine; ili lice koje je upisalo doktorske studije klasičnih nauka i na prethodno završenim osnovnim i master studijama ostvarilo prosečnu ocenu najmanje osam i koje pokazuje smisao za nastavni i naučni rad; ili lice koje je upisalo doktorske studije klasičnih nauka, bez prethodno završenih master studija, odn. koje je steklo stručni naziv „diplomirani“ u odgovarajućoj naučnoj oblasti i osnovne studije završilo sa prosečnom ocenom najmanje osam; VII2 stepen stručnog obrazovanja kome je prihvaćena tema doktorske disertacije).

V) jednog SARADNIKA U NASTAVI  za užu naučnu oblast: Andragogija, sa 70% punog radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od  1 godine.

Uslovi:
VII1 stepen stručne spreme, visoko obrazovanje u užoj naučnoj oblasti andragogija, koje je upisalo master akademske studije andragogije i koje je osnovne studije andragogije završilo sa prosečnom ocenom najmanje osam (8).

Ostalo:
Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju  i uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon i 76/2023) i Statuta Univerziteta u Beogradu Filozofskog fakulteta (br. 1/26-2 od dana 23.11.2018. godine).

Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat/kinja konkuriše (naučna oblast, težište istraživanja), datumu objave konkursa i podatke o kandidatu/kinji (ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta – ukoliko se adresa razlikuje od one iz lične karte navesti adresu na kojoj kandidat/kinja fizički živi, kontakt telefon, adresa elektronske pošte) kao i listu priloga koji se uz prijavu dostavljaju.

Prilozi koji se dostavljaju uz prijavu na konkurs: biografija sa neophodnim podacima za pisanje izveštaja; spisak objavljenih radova (bibliografija); primerak objavljenih radova (naučnih monografija, zbornika radova, udžbenika, itd…); overene kopije diploma ili uverenja (ukoliko diploma još nije izdata), a za diplome na stranom jeziku – overen prevod diplome i rešenje o nostrifikaciji diplome; očitana lična karta; izjava o izvornosti (prilaže se samo za radno mesto redovnog, vanrednog profesora i docenta i nalazi se na sajtu Fakulteta u delu: o zaposlenima -odluke, uputstva, obrasci – izbor u zvanje – izjava o izvornosti); kandidati koji apliciraju na radna mesta asistent i saradnik u nastavi prilažu izvod iz Kaznene evidencije o činjenicama da nisu pravnosnažnom presudom osuđeni za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi.

Prijave kandidata/kinja sa prilozima dostaviti Arhivi Filozofskog fakulteta u Beogradu na adresu: Čika Ljubina 18-20, 11000 Stari grad, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Lice zaduženo za pružanje informacija o konkursu: stručnotehnička saradnica za radne odnose Katarina Todorović, telefon: 011/3206-104.

Napomena: konkurs je objavljen dana 24.04.2024. godine u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“ u broju 1089-1090-1091.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav