Konkurs za izbor nastavnika na Fakultetu organizacionih nauka

Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, raspisuje konkurs za izbor:

  • jednog nastavnika u zvanje redovnog profesora, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Informacioni sistemi
  • jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora, na određeno vreme od 5 godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Organizacija poslovnih sistema
  • jednog nastavnika u zvanje docenta, na određeno vreme od 5 godina, sa punim radnim vremenom, za užu naučnu oblast Informacioni sistemi

Kandidati treba da ispune sve uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerziteta, Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Statuta Fakulteta i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova na Fakultetu organizacionih nauka.
Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, dostavljaju se i u elektronskoj formi arhivi Fakulteta organizacionih nauka, ul Jove Ilića br. 154 u Beogradu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je objavljen u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje «Poslovi» br. 1087 od 10.4.2024. godine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav