Конкурс Факултета безбедности

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ     

Б е о г р а д

На основу члана 75. став 1. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021-7 (др. закон), 76/2023), члана 50. Статута Факултет безбедности, члана 7. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22, 240/22 и 242/22) и чланова 30. и 31. став 1. Правилника о условима и поступку за избор наставника и сарадника (пречишћен текст) Факултета безбедности бр. 463/6 од 30.10.2020. године,  расписује се

К О Н К У Р С

Расписује се конкурс за избор у звање и за заснивање радног односа :

  1.  Једног наставника у звање доцентa за ужу научну област Науке безбедности за наставни предмет Цивилно-војни односи.

Услови: доктор Наука безбедности, VIII степен стручне спреме

Радни однос се заснива на одређено време, на период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.

Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (др. закон), 6/2020-20 (др. закон), 11/2021-3, 67/2021-3 (др. закон), 67/2021-7 (др. закон), 76/2023), Статута Факултета безбедности и других општих аката који прописују услове за стицање звања наставника Универзитета у Београду. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, као и радове.

Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзитету у Београду – Факултету безбедности, Господара Вучића бр. 50, лично или путем поште, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање „Послови”, број: 1088 од 17. 4. 2024. године.

Д Е К А Н

      Проф. др Владимир Н. Цветковић

Дели:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дели:

Пошаљите нам поруку

Састав