ODBOR ZA RODNU RAVNOPRAVNOST UB – IZVEŠTAJ O RADU

Odbor za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Beogradu u sadašnjem sastavu konstituisan je Odlukom Senata 26. aprila 2023. godine. Odbor ima 14 članova, koji su imenovani iz reda nastavnog i istraživačkog osoblja, studenata i nenastavnog osoblja, i koji imaju znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti. Tokom 2023. godine održane su četiri sednice. Usvojen je Pravilnik o radu Odbora za rodnu ravnopravnost, koji je stupio na snagu 21. jula 2023. godine. Radne grupe Odbora su se tokom 2023. godine angažovale na sledećim zadacima: izradi Plana rada Odbora, izradi Plana edukacije za poverenike za ravnopravnost članica Univerziteta u Beogradu, na razmatranju potrebe izmena i dopuna Pravilnika o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na Univerzitetu, kao i na reviziji i dopuni prvog Plana Univerziteta za postizanje rodne ravnopravnosti.

Dr Jelena Ćeriman, potpredsednica Odbora, iznela je rezultate UNISAFE istraživanja, u kome su učestovale sve članice Univerziteta u Beogradu i koje se odnosilo na nastavno, nenastavno osoblje i studente, odnosno 1023 zaposlenih i 3060 studenata. Prikazani su nalazi o izloženosti različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja, kao i o najčešćim razlozima neprijavljivanja ovih iskustava relevantnim službama. Svetlana Kostić, poverenica za ravnopravnost i zaposlena u stručnoj službi Rektorata, izvestila je o edukaciji o prevenciji diskriminatorskih postupaka na univerzitetima/sveučilištima, kojoj je prisustvovala zajedno sa dr Jelenom Ćeriman u Sarajevu, u okviru projekta UNIGEM u kojem partnerski učestvuje i Univerzitet u Beogradu. Odbor je održao i edukaciju za poverenike za ravnopravnost 11. decembra 2023. godine, kao deo aktivnosti na UNIGEM projektu, a skupu se obratila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Brankica Janković koja je govorila o mehanizmima za zaštitu od svih oblika diskriminacije. Nakon toga, dr Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra (AŽC) i Dijana Malbaša iz Civil Rights Defenders-a u Beogradu, kroz praktične primere su obradile ulogu poverenika za ravnopravnost u sprečavanju seksualnog uznemiravanja.

Održan je sastanak sa Milenom Jevtić, nacionalnom savetnicom na programu za rodnu ravnopravnost OEBS-ove misije u Srbiji i dogovorena dalja saradnja i podrška koju će radu Odbora pružati Misija OEBS-a u Srbiji.

Članovi Odbora su: predsednica Odbora, prorektorka prof. dr Zorica Vujić, potpredsednica dr Jelena Ćeriman (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), dr Valentina Janev (Institut „Mihajlo Pupin“), dr Adriana Zaharijević (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), prof. dr Bosiljka Đikanović (Medicinski fakultet), prof. dr Katarina Lončarević (Fakultet političkih nauka), prof. dr Smiljka Tomanović (Filozofski fakultet), prof. dr Dragoslava Stojiljković (Mašinski fakultet), prof. dr Tanasije Marinković (Pravni fakultet), prof. dr Milanka Điporović Momčilović (Šumarski fakultet), Svetlana Kostić (zaposlena u Stručnoj službi Univerziteta), Vladimir Marković (zaposlen u Stručnoj službi Univerziteta), Marko Petrović (zaposlen u Stručnoj službi Univerziteta) i Margareta Smiljanić (predsednica Studentskog parlamenta).

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav