Konkurs za izbor nastavnika na Poljoprivrednom fakultetu

UNIVERZITET U BEOGRADU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET

raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa
1 .) 1 nastavnik za izbor u zvanje i na radno mesto DOCENTA za užu naučnu oblast:
ENTOMOLOGIJA I POLJOPRIVREDNA ZOOLOGIJA – sa punim radnim vremenom, –
na određeno vreme od pet ( 5) godina.
Uslovi konkursa: – VIII stepen stručne spreme, – lice koje je prethodne stepene studija
završilo sa prosečnom ocenom najmanje osam ( 8 ), odnosno koje ima najmanje tri godine
pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, ima naučni naziv doktora nauka, i ima
naučne, odnosno stručne radove objavljene u naučnim časopisima ili zbornicima;
2.) 1 saradnik za izbor u zvanje i na radno mesto ASISTENTA za užu naučnu oblast:
MATEMATIKA I INFORMATIKA sa punim radnim vremenom, – na određeno vreme od
tri ( 3) godine.
Uslovi konkursa: – student doktorskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija
završio sa prosečnom ocenom najmanje osam ( 8 ) i koji pokazuje smisao za nastavni rad ili
magistar nauka iz naučne oblasti za koju se bira kome je prihvaćena tema doktorske
disertacije;
Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i
postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu,
Pravilnikom o mimimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u
Beogradu, Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu,
Pravilnikom o uređenju dela postupka izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika
i načinu i postupku izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika i Statutom
fakulteta u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa ( biografija, spisak
radova, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi – overene kopije diploma ili uverenja
(ukoliko diploma još nije izdata), a za diplome na stranom jeziku – overen prevod diplome i
rešenje o nostrifikaciji diplome, za konkurse za izbor u zvanje asistenta – uverenja u skladu
sa statusom studenta, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda
nadležnog organa da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi krivični postupak
( dokumenta u originalu ili overenom prepisu i ne starija od šest meseci) dostavljaju se na
adresu: Poljoprivredni fakultet u Beogradu- Zemunu, ul. Nemanjina br. 6. Nepotpune i
neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren 15 dana.


DEKAN FAKULTETA
Prof. dr Dušan Živković


Konkurs je objavljen u publikaciji o zapošljavanju Nacionalne službe za
zapošljavanje „Poslovi“, broj: 1087 od 10.04.2024. godine

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav