Konkursi za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa na Geografskom fakultetu

UNIVERZITET U BEOGRADU – GEOGRAFSKI FAKULTET objavljuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa:

  • jednog (1) nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast Prostorno planiranje, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od pet (5) godina.

Uslovi: VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz naučne oblasti Geonauke. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (”Sl. glasnik RS” br. 88/17, 73//2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakon i 76/2023), Statutom Geografskog fakulteta, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova, radovi, overene kopije diploma o završenim prethodnim stepenima studija i overena kopija diplome o stečenom naučnom nazivu doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira) dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi (CD, USB) na adresu: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, Studentski trg 3/III, kancelarija 10, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

  • jednog (1) saradnika u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Fizička geografija,  sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od jedne (1) godine.

Uslovi: student doktorskih akademskih studija, master akademskih studija koji je svaki od prethodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8) kao i da je iz grupe predmeta koje pripadaju užoj naučnoj oblasti za koju se bira ostvario prosečnu ocenu najmanje osam i po (8,5). Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (”Sl. glasnik RS” br. 88/17, 73//2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 – dr. zakon i 76/2023), i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u zvanje i zasnivanja radnog odnosa saradnika Geografskog fakulteta  u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova, radovi, uverenje o državljanstvu, overene kopije diploma o završenim prethodnim stepenima studija) dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi (CD, USB) na adresu: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, Studentski trg 3/III, kancelarija 10, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav