САСТАВ И ДЕЛАТНОСТ

Универзитет у Београду је државни универзитет. Делатности којима се бави – високо образовање и научноистраживачки рад – од јавног су интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим законским прописима. Факултети (31), институти (11) и Универзитетска библиотека су чланице Универзитета у Београду. Имајући у виду комплексност области које се изучавају и предају на Универзитету, факултети су разврстани према научним пољима у четири групације: друштвено-хуманистичких наука, медицинских наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука. Факултети организују и изводе студијске програме у складу са својом матичношћу, која произлази из акредитованог студијског програма факултета, а на основу одлуке Сената. Институти обављaју научно истраживачку делатност и развијају сарадњу са факултетима и привредом. Поред своје основне улоге да служи наставним и научним потребама академској заједници, Универзитетска библиотека организује и координира универзитетским библиотечким системом.

Универзитет чине 31 факултет, разврстани према научним пољима у четири групације факултета

11 института

Најстарија и највећа универзитетска библиотека у Србији

Факултети, Инситути, Универзитетска библиотека

СТРАТЕГИЈА УНИВЕРЗИТЕТА

Вредности које Универзитет заступа и негује су савремено знање, лидерство, интегритет, акденске слободе, међународна сарадња, различитост, сарадња, брига о животној средини и општем добру. Стратешки циљеви дефинисани су у домену квалитетне наставе, изврсне науке, финансијске одрживости и друштвене одговорности и угледа у јавности. 

Универзитет у Београду препознаје и прати савремену динамику развоја образовања и науке и својим студентима и запосленима нуди више могућности за привремено академско и професионално усавршавање у иностранству кроз различите видове академске мобилности.

Циљ Универзитета је да, као друштвено одговорна високошколска установа, пружи једнаку могућност образовања свакој особи без обзира на расу, пол или сексуалну оријентацију, етничку и националну припадност, социјално порекло и имовинско стање, језик, вероисповест, политичко уверење, статус стечен рођењем или постојање хендикепа.

Данас, са својим 31 факултетом, 11 института и Библиотеком, те близу 100 хиљада студената ( 13500 студената годишње стекне диплому на једном од 360 студијских програма), више од 5 хиљада наставника и научних истраживача са титулом доктора наука који објсве око 4500 радова годишње, са заступљеношћу жена око 56%, по свим показатељима, Универзитет у Београду, у међународним размерама, спада у категорију великих високошколских институција.