ЈЕДНАКОСТ ПРИСТУПА ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Универзитет у Београду, као највећа и најстарија установа високог образовања у Републици Србији, улаже значајне напоре да својим студентима пружи квалитетно образовање, припреми их за самосталан професионални и/или научноистраживачки рад, формира оспособљене и одговорне појединце који ће доприносити развоју и напретку друштва у целини.

Циљ Универзитета је да, као друштвено одговорна високошколска установа, пружи једнаку могућност образовања свакој особи без обзира на расу, пол или сексуалну оријентацију, етничку и националну припадност, социјално порекло и имовинско стање, језик, вероисповест, политичко уверење, статус стечен рођењем или постојање хендикепа.

Право на образовање основно је људско право и неопходно је за остварење свих других права.

Само образовани појединац, који поседује потребна знања, вештине и компетентност, али и способност комуникације, прилагођавања, као и свест о неопходности сталног усавршавања, способан је да учествује у друштвеном животу и допринесе економском, културном и политичком напретку заједнице у којој живи и ради.

ВАЖНА ДОКУМЕНТА

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА И МЕРЕ

Стратегије и мере за једнакост приступа високом образовању

ПРИРУЧНИЦИ

Приручници за остваривање једнакости приступа високом образовању