Konkurs za izbor nastavnika na Poljoprivrenom fakultetu

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

1 .) 1 nastavnik za izbor u zvanje i na radno mesto REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu
oblast: ISHRANA, FIZIOLOGIJA I ANATOMIJA DOMAĆIH I GAJENIH
ŽIVOTINJA sa punim radnim vremenom, – na neodređeno vreme
Uslovi konkursa: – VIII stepen stručne spreme, – doktor nauka iz naučne oblasti za koju se
bira;
2 .) 1 nastavnik za izbor u zvanje i na radno mesto REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu
oblast: EKOLOŠKA MIKROBIOLOGIJA sa punim radnim vremenom, – na neodređeno
vreme
Uslovi konkursa: – VIII stepen stručne spreme, – doktor nauka iz naučne oblasti za koju se
bira;
Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i
postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu,
Pravilnikom o mimimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u
Beogradu, Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu,
Pravilnikom o uređenju dela postupka izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika
i načinu i postupku izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika i Statutom
fakulteta u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa ( biografija, spisak
radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi – overene kopije diploma ili uverenja
(ukoliko diploma još nije izdata), a za diplome na stranom jeziku – overen prevod diplome i
rešenje o nostrifikaciji diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu,
potvrda nadležnog organa da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi krivični postupak
( dokumenta u originalu ili overenom prepisu i ne starija od šest meseci) dostavljaju se na
adresu: Poljoprivredni fakultet u Beogradu- Zemunu, ul. Nemanjina br. 6. Nepotpune i
neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren 15 dana.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav