Признавање страних високошколских исправа 

Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања је поступак којим се имаоцу стране високошколске исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу могућности укључивања у нивое високог образовања на Универзитету у Београду.

У поступку признавања ради наставка образовања спроводи се вредновање страног студијског програма, на основу врсте и степена постигнутих компетенција стечених завршетком студијског програма.

Особе које поседују стране високошколске исправе, могу конкурисати за упис студијских програма које организује Универзитет у Београду и факултети у његовом саставу уз решење о признавању стране високошколске исправе за потребе наставка студија на Универзитету, односно уз поседовање потврде о започетом поступку признавања за потребе наставка студија на Универзитет (са потврдом се може остварити само условни упис на студијски програм до добијања коначног решења).

ПОСТУПАК

Поступак вредновања и признавања ради наставка образовања обавља се на следећи начин:

*Захтев за признавање стране високошколске исправе, уз пратећу документацију доставља се на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1, 11103 Београд, путем поште или лично у канцеларији бр. 1, сваким радним даном од 8:30 до 16:00.

*По пријему уредног захтева, Универзитет прибавља од Агенције за квалификације Републике Србије податке о акредитацији стране високошколске установе на којој је исправа стечена и студијског програма који је кандидат савладао.

*Уколико су установа и програм акредитовани, о захтеву одлучује Комисија Универзитета за признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања, обављањем поступка вредновања страног студијског програма, на основу критеријума садржаних у члану 14. Правилника.

*Одлука о вредновању страног студијског програма доставља се, уз целокупну документацију, факултету на ком се реализује студијски програм за који је поднет захтев за признавање ради наставка бразовања, у циљу доношења предлога одлуке о признавању.

*Након достављања предлога одлуке факултета, Комисија Универзитета разматра предлог и доноси одлуку о признавању, у складу са критеријумима садржаним у члану 16. Правилника.

*Поступак признавања окончава се доношењем решења о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања на Универзитету у Београду.
Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања обавља се у складу са Правилником.


потребна документација И РОКОВИ

*два примерка захтева за признавање стране високошколске исправе
*два примерка оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи;
*два примерка превода докумената из тачке 1, оверених од стране овлашћеног судског тумача Републике Србије;
*два примерка оверене фотокопије списка положених испита, уколико није прописано издавање додатка дипломе;
*два примерка превода документа из тачке 3, оверених од стране овлашћеног судског тумача Републике Србије;
*доказ о насталој промени имена или презимена (уколико је до промене дошло);
*доказ о плаћеним трошковима поступкa – накнада за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања износи 25.000 динара (упутство за динарско плаћање / упутство за девизно плаћање ).
*доказ о плаћеној републичкој административној такси за академско признавање страних високошколских исправа – републичка административна такса за академско признавање страних високошколских исправа износи 13.210,00 динара (упутство за плаћање)

*два примерка захтева за признавање стране високошколске исправе
*два примерка оверене фотокопије уверења о пређеном делу студијског програма са списком положених испита;
*два примерка кратког садржаја пређеног дела студијског програма (положених испита);
*два примерка превода докумената из т. 1 и 2, оверених од стране овлашћеног судског тумача Републике Србије;
*потпуна информација о садржини страног студијског програма у електронском или штампаном облику;
*доказ о насталој промени имена или презимена (уколико је до промене дошло);
*доказ о плаћеним трошковима поступкa – накнада за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања износи 25.000 динара (упутство за динарско плаћање / упутство за девизно плаћање ).
*доказ о плаћеној републичкој административној такси за академско признавање страних високошколских исправа – републичка административна такса за академско признавање страних високошколских исправа износи 13.210,00 динара (упутство за плаћање).

Поступак признавања високошколске исправе ради наставка образовања на специјалистичким, односно докторским академским студијама покреће се подношењем два примерка захтева за признавање стране високошколске исправе и документације са основних и мастер академских студија (две оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе, као и два примерка превода дипломе и додатка дипломе), без обзира на то да ли су високошколске исправе са тих нивоа високог образовања стечене у иностранству или у Републици Србији.

Уколико је то неопходно, у току поступка од кандидата може бити затражено да поднесе и додатну документацију.

Наведена документација доставља се на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1, 11103 Београд, путем поште, или лично, у канцеларији бр. 1 сваким радним даном од 8:30 до 16:00.

Кандидат није у обавези да преводи документацију високошколских исправа стечених у: Босни и Херцеговини, Републици Македонији, Републици Словенији, Републици Хрватској и Црној Гори, под условом да су те исправе издате на неком од следећих службених језика наведених држава: босански, македонски, словеначки, српски, хрватски и црногорски, осим уколико то накнадно не затражи надлежни орган у поступку вредновања и признавања.

Дипломе стечене у СФРЈ, СРЈ, СЦГ и Републици Српској – Високошколске исправе стечене у СФРЈ – до 27. априла 1992. године, у Савезној Републици Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора – до 16. јуна 2006. године и у Републици Српској не подлежу поступку признавања и производе исто правно дејство као јавне исправе издате у Републици Србији.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс за упис у школској 2023/2024. години. Страна документа предата после ових рокова, омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.

Oсобе које прилажу страну високошколску исправу којом се доказује савладани део студијског програма на страној високошколској установи у циљу конкурисања за упис на студијске програме основних академских и докторских академских студија (укључивање у започети степен студија) у школској 2023/2024. години, неопходно је да поступак признавања покрену најкасније до 1. јуна 2023. године ради утврђивања права на упис по наведеном основу.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Уколико у тренутку покретања поступка признавања кандидату није издата диплома, он може да поднесе уверење о дипломирању или другу јавну исправу која сведочи о успешном завршетку програма високог образовања, која је привременог карактера и служи за утврђивање права њеног носиоца до издавања дипломе. Уколико је кандидат уместо дипломе доставио уверење о дипломирању доноси се привремено решење о праву на наставак образовања на Универзитету. Кандидат је дужан да у року од годину дана од дана пријема привременог решења о признавању достави Универзитету две оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе. Уколико кандидат не поступи у складу са наведеним, привремено решење се поништава и кандидат губи сва права остварена на основу привременог решења.

Признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) спроводи Агенција за квалификације Републике Србије.

Признавање страних средњошколских исправа ради наставка образовања спроводи Агенција за квалификације Републике Србије

КОНТАКТ

Телефоном: 011/3207-437 или 011/3207-450 или
Лично: понедељком, уторком и четвртком од 13:30 – 15:30,
петком од 9:30 – 11:30,адреса: Студентски трг 1, Београд, канцеларија број 21
Е-мејлом: priznavanje@rect.bg.ac.rs