Zadužbina Đoke Vlajkovića raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana

Zadužbina Đoke Vlajkovića dana 11. juna 2024. godine raspisuje O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP STANA

Daje se u zakup stan broj 6/2 (deo stana broj 6), površine 52m2 na trećem spratu uličnog objekta Zadužbine Đoke Vlajkovića u Beogradu, u Ul. Vlajkovićeva broj 5, ekstra zona, u viđenom stanju.
Početni iznos zakupnine je 1.127,00 din/m2 bez PDV, što ukupno iznosi 58.604,00 din bez PDV (Zadužbina nije u sistemu PDV).
Stan se izdaje u zakup za stanovanje ili za obavljanje mirne delatnosti (osim organizovanja igara na sreću, kladionica i onih koje bukom, vibracijama, mirisima, dimom ili na drugi sličan način ometaju stanare zgrade u Vlajkovićevoj 5 i okolnih zgrada u mirnom korišćenju stanova i poslovnih prostora).
Kriterijum za izbor zakupca je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV.
U slučaju da izabrani ponuđač zaključi ugovor o zakupu stana za stanovanje, Zakupodavac zadržava pravo da uvećava mesečni iznos zakupnine utvrđen ugovorom o zakupu u slučaju postojanja inflacije u prethodnoj kalendarskoj godini, merene indeksom potrošačkih cena na nivou grada Beograda, objavljenim na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, kao i u drugim slučajevima značajnijih promena kretanja cena na tržištu, na osnovu procene tržišne vrednosti zakupnine koju će odrediti licencirani procenitelj ili veštak, o trošku zakupodavca.
U slučaju da izabrani ponuđač prijavi obavljanje delatnosti u stanu, zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od vrste prijavljene delatnosti koja će se u stanu obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda, važećim na dan otvaranja ponuda. Zakupodavac zadržava pravo da i u budućnosti povećava iznos ugovorene zakupnine, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenim opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda, i to tako što će ugovorenu cenu zakupa uvećavati srazmerno procentu uvećanja gradske cene u odnosu na prethodnu godinu.
Stambeni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 (pet) godina, s`tim što se isti može produžavati za naredni isti, kraći ili duži period.
U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička
lica, kao i pravna lica i preduzetnici radi obavljanja registrovane delatnosti,
koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz Oglasa.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja
oglasa, najkasnije do 26. juna 2024. godine do 15č, neposredno na adresu:
Zadužbina Đoke Vlajkovića, Beograd, Studentski trg broj 1.
Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za stan – ne
otvarati”.
Otvaranje ponuda održaće se dana 28. juna 2024. godine u prostorijama
Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji
broj 2, s početkom u 10 časova.
Zakonski zastupnici ponuđača nisu obavezni da prisustvuju otvaranju
ponuda, ali ukoliko prisustvuju dužni su sa sobom poneti ličnu kartu. Ukoliko
otvaranju ponuda prisustvuju njihovi ovlašćeni predstavnici, ovlašćenje treba da
bude dato na memorandumu ponuđača, potpisano od strane zakonskog zastupnika i
overeno pečatom i obavezno treba da sadrži tekst kojim se lice ovlašćuje da
prisustvuje otvaranju ponuda. Za ovlašćene predstavnike fizičkih lica
ovlašćenje mora biti overeno kod javnog beležnika.
Prijava, koja čini sastavni deo Oglasa, treba da sadrži sledeće elemente da
bi bila potpuna i uredna:

 1. Podaci o podnosiocu Prijave:
 • za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, adresa elektronske pošte,
  lice za kontakt, kontakt telefon, kopija izvoda o registraciji pravnog lica kod
  nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u
  sistemu PDV, kopije svih ugovora o otvaranju i vođenju dinarskih računa kod
  poslovnih banaka kod koje ima račune, kopija rešenja o dodeljenom poreskom
  identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje pravnog
  lica (direktor), kopija overenog OP obrasca, podatak o delatnosti koju će
  obavljati u stanu i punomoćje ukoliko podnosilac prijave ima zastupnika (ukoliko
  zakonski zastupnik podnosioca prijave ovlasti drugo lice za zastupanje);
 • za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, sedište, adresa elektronske
  pošte, fotokopija lične karte bez čipa ili očitana biometrijska lična karta
  preduzetnika, kontakt telefon, naziv radnje, kopija izvoda o registraciji
  preduzetnika kod nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za
  PDV, ukoliko je u sistemu PDV, kopije svih ugovora o otvaranju i vođenju
  dinarskih računa kod poslovnih banaka kod koje ima račune, kopija rešenja o
  dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za
  zastupanje, kopija overenog OP obrasca, podatak o delatnosti koju će obavljati u
  predmetnom stanu i punomoćje, ukoliko podnosilac prijave ima zastupnika
  (ukoliko zakonski zastupnik podnosioca prijave ovlasti drugo lice za zastupanje);
 • za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresa prebivališta, adresa
  elektronske pošte, fotokopija lične karte bez čipa ili očitana biometrijska
  lična karta, jedinstveni matični broj građanina, kontakt telefon, podatak o
  nameni za koju planira da zakupi stan (stanovanje, obavljanje delatnosti i koje) i
  dokaz o redovnim primanjima (uverenje nadležnog opštinskog organa o prosečnom
  mesečnom prihodu po članu domaćinstva za poslednjih šest meseci, potvrda
  poslodavca o prosečnim primanjima za poslednjih šest meseci za sve zaposlene
  članove porodičnog domaćinstva koji će stanovati u predmetnom stanu ili drugi
  dokaz) ili ugovor o solidarnom jemstvu koji čini sastavni deo ovog oglasa, overen
  kod javnog beležnika (ukoliko je jemac fizičko lice, mora da ispunjava sve uslove
  propisane za fizička lica, a ukoliko je pravno lice ili preduzetnik mora da
  ispunjava sve uslove propisane za pravna lica odnosno preduzetnike);
 1. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2;
 2. Izjava o prihvatanju svih uslova iz Oglasa za prikupljanje pisanih
  ponuda za davanje u zakup stana broj 6/2 površine 52m2 na trećem spratu uličnog
  objekta Zadužbine Đoke Vlajkovića u Beogradu, u Ul. Vlajkovićeva broj 5 (Izjavu,
  koja je sastavni deo Oglasa, overavaju kod javnog beležnika samo fizička lica);
 3. Izjava o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i
  opremanje stana broj 6/2 površine 52m2 na trećem spratu uličnog objekta
  Zadužbine Đoke Vlajkovića u Beogradu, u Ul. Vlajkovićeva broj 5 (Izjavu, koja je
  sastavni deo Oglasa, overavaju kod javnog beležnika samo fizička lica) bez prava
  potraživanja od zakupodavca;
 4. Izjava o preuzimanju obaveza plaćanja troškova koji terete stan broj
  6/2 površine 52m2 na trećem spratu uličnog objekta Zadužbine Đoke Vlajkovića u
  Beogradu, u Ul. Vlajkovićeva broj 5 (infostan, električna energija i dr.) i
  troškova tekućeg održavanja i hitnih intervencija u stanu (Izjavu, koja je
  sastavni deo Oglasa, overavaju kod javnog beležnika samo fizička lica);
 5. Izjava o dostavi dokaza o izmirenju obaveza iz prethodnog
  zakupodavnog odnosa (Izjavu, koja je sastavni deo Oglasa, overavaju kod javnog
  beležnika samo fizička lica): Ukoliko je ponuđač trenutni zakupac ili je bio
  zakupac stambenog ili poslovnog prostora zakupodavca, ili posebnih delova
  nepokretnosti drugih zadužbina i fondacija pod upravom Univerziteta u
  Beogradu, ili je sa njima povezano lice u smislu propisa o privrednim društvima
  ili na drugi način koji opravdano može dovesti u sumnju izvršenje ugovornih
  obaveza iz budućeg zakupodavnog odnosa, potrebno je da u roku od 5 (pet) dana od
  dana prijema Obaveštenja o izboru zakupca (u slučaju da je izabran za zakupca)
  dostavi dokaz da je to lice izmirilo obaveze iz tog zakupodavnog odnosa. Ukoliko
  ne dostavi dokaz u navedenom roku smatraće se da je ponuđač odustao od zakupa
  predmetne nepokretnosti i pristupiće se pozivanju sledećeg najpovoljnijeg
  ponuđača, radi zaključenja ugovora o zakupu.
 6. Dokaz o uplati depozita u iznosu od 20.000,00 dinara na račun
  Zadužbine Đoke Vlajkovića: 265-1760310000352-58. Uplata depozita od strane
  lica koje nije podnosilac prijave neće biti prihvaćena, te će se prijava uz tako
  uplaćeni depozit smatrati neurednom. U slučaju da ponuđač ne bude izabran kao
  najpovoljniji, depozit se vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru
  najpovoljnijeg ponuđača.
 7. Broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita u slučaju da
  podnosilac prijave ne bude izabran za zakupca.
  Nepotpune i/ili neblagovremene ponude se odbacuju.
  Izabrani ponuđač je u obavezi da u roku od 3 dana od dana prijema
  obaveštenja o izboru zakupca, a pre zaključenja ugovora o zakupu na ime depozita
  uplati iznos od tri mesečne zakupnine, koji će biti korišćen kao depozit za
  slučaj postojanja neplaćenih zakupnina nakon iseljenja.
  Troškove overe ugovora o zakupu kod javnog beležnika snosi zakupodavac.
  Smatraće se da je ponuđač odustao od zakupa predmetne nepokretnosti, čime
  gubi pravo na povraćaj depozita, u sledećim slučajevima:
 • ukoliko ponuđač ne prihvati usklađivanje početne visine zakupnine sa
  zakupninom utvrđenom opštim aktom grada Beograda,
 • ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne potpiše ugovor o
  zakupu nepokretnosti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema poziva za zaključenje
  ugovora,
 • ukoliko ne dostavi dokaz u navedenom roku iz tačke 6. Oglasa u kojoj je
  navedeno šta sve prijava treba da sadrži da bi bila potpuna i uredna,
 • ukoliko ponuđač ne uplati trostruki iznos zakupnine na ime depozita u
  roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja o izboru zakupca i
 • ukoliko ponuđač, koji je uplatio trostruki iznos zakupnine na ime
  depozita, odustane od zakupa do donošenja odluke Odbora Zadužbine o određivanju
  zakupca, gubi pravo na povraćaj trostrukog iznosa depozita.
  U navedenim slučajevima pristupiće se pozivanju sledećeg najpovoljnijeg
  ponuđača, radi zaključenja ugovora o zakupu.
  Depozit ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen
  ugovor o zakupu, ostaje na računu zakupodavca do kraja zakupodavnog odnosa, kao
  osnov obezbeđenja za slučaj postojanja neplaćenih računa, eventualne štete koja
  nastane u toku trajanja zakupa i drugih troškova vezano za korišćenje stana nakon
  iseljenja.
  Naknadnom proverom likvidnosti ponuđača, zakupodavac zadržava pravo da
  ponudu prihvati ili odbije bez obzira na urednost dostavljene ponude i
  ispunjenost ostalih uslova za dodelu ugovora.
  U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine, Komisija
  će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine da u roku od tri dana
  od dana prijema poziva dostave novu pisanu ponudu u zatvorenoj koverti, sa
  uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu. Ukoliko ponuđači
  ne dostave novu ponudu u zadatom roku, odnosno ako dostave novu ponudu sa
  istovetnom zakupninom, Komisija će izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiti
  putem žreba.
  U slučaju investicionog ulaganja u predmet zakupa iz sopstvenih sredstava,
  moguće je umanjenje zakupnine za određeni period do 50% mesečno, do visine
  uloženih sredstava, bez mogućnosti priznavanja svojinskih prava na nepokretnosti
  po osnovu ulaganja sredstava.
  Razgledanje stana može se izvršiti najavom na broj telefona: 3207-425 i
  3207-426, radnim danima od 9,00 do16,00 časova.
  O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku
  od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
  Ponuđači imaju pravo na prigovor koji se izjavljuje Odboru Zadužbine
  preko Komisije za sprovođenje postupka za davanje u zakup stana u roku od 8 (osam)
  dana od dana prijema obaveštenja.

Prijava
Spisak obavezne dokumentacije uz Prijavu
Izjava fizičkih lica o prihvatanju uslova iz Oglasa
Izjava pravnih lica o prihvatanju uslova iz Oglasa
Izjava preduzetnika o prihvatanju uslova iz Oglasa
Izjava fizičkih lica o spremnosti ulaganja
Izjava pravnih lica o spremnosti ulaganja
Izjava preduzetnika o spremnosti ulaganja
Izjava fizičkih lica o plaćanju troškova
Izjava pravnih lica o plaćanju troškova
Izjava preduzetnika o plaćanju troškova
Izjava fizičkih lica o dostavi dokaza
Izjava pravnih lica o dostavi dokaza
Izjava preduzetnika o dostavi dokaza
Ugovor o jemstvu

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav