Конкурс за избор наставника на Факултету ветеринарске медицине

Универзитет у Београду – Факултет ветеринарске медицине расписује конкурс за избор у звањe и заснивање радног односа за:

  • ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ЗООХИГИЈЕНА
  • ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ВЕТЕРИНАРСКА ХИРУРГИЈА
  • ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА
  • ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 5 ГОДИНА СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ БОЛЕСТИ ПАПКАРА

Услови: VIII степен стручне спреме, Факултет ветеринарске медицине, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 75. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 -др. закон и 73/18 , 67/2019 и и 6/20.-др.закон, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), за избор у одговарајуће звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду” 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 2017/20, 230/21, 232/22 и 236/22, 241/22, 243/22, 244/23 и 245/23), чланом 131. Статута Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 192 од 01.07.2016. године), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Факултету ветеринарске медицине Универзитетау Београду бр.01-1107/2 од 26.12.2018.године и Одлуком о измeнама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Факултету ветеринарске медицине Универзитетау Београду бр.01-825/1 од 20.10.2021. године) као и другим општим акатима Универзитета и Факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова (пријава на конкурс, биографија, оверен препис диплома и додатака диплома, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима) доставити на адресу Факултета ветеринарске медицине, Београд, Булевар ослобођења бр.18, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно потписану изјаву о изворности.

Дели:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дели:

Пошаљите нам поруку

Састав