Конкурс за избор наставника на Географском факултету

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Студентски трг 3/III, 11000 Београд
Тел. 011/2637-421

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

  • једног (1) наставника у звањe редовног професора, за ужу научну област Геопросторне основе животне средине на неодређено време, са пуним радним временом.

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из научне области Геонауке. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању (”Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 – др. закон и 76/2023), Статутом Географског факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова, радови, уверење о држављанству, оверене копије диплома о завршеним претходним степенима студија и оверена копија дипломе о стеченом научном називу доктора наука из научне области за коју се бира) достављају се у писаној и електронској форми (CD, USB) на адресу: Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд, Студентски трг 3/III, канцеларија 10, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Дели:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дели:

Пошаљите нам поруку

Састав