Конкурс за избор наставника на Филолошком факултету

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Студентски трг 3
11000 Београд

о  б  ј  а  в  љ  у  ј  е

К    О    Н    К    У    Р    С

за избор:

  • Једног ванредног професора за ужу научну област Српска књижевност, предмети Књижевни фолклор и Народна књижевност, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
  • Једног ванредног професора за ужу научну област Библиотекарство, предмет Организација знања, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
  • Једног ванредног професора за ужу научну област Библиотекарство, предмет Библиотекарство, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
  • Једног доцента за ужу научну област Бугаристика, предмет Бугарски језик, са непуним радним временом од 30% од пуног радног времена, на одређено време од 5 година,
  • Једног доцента за ужу научну област Хиспанистика, предмет Шпанска књижевност, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година,
  • Једног доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Српски као страни језик, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година.

Услови: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Статутом Универзитета у Београду – Филолошког факултета. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду https://www.bg.ac.rs/pravni-okvir/).

  • Једног асистента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности 4, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године.

Услови: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија у одговарајућој научној области завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду – Филолошког факултета и Правилником о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитет у Београду – Филолошког факултета. Кандидати подносе и Уверење о статусу студента докторских академских студија.

  • Једног вишег лектора за ужу научну област Бугаристика, предмет Савремени бугарски језик, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године,
  • Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик, са пуним радним временом, на одређено време од 3 године.

Услови: Високо образовање (Филолошки или њему одговарајући факултет) – завршене основне и мастер академске студије (300 ЕСПБ бодова), односно стечен VII1 степен стручне спреме према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, просечна оцена најмање осам (8) на сваком степену студија, објављени стручне односно научни радови, најмање три године педагошког искуства на педагошкој установи. Остали услови утврђени су Законoм о високом образовању, Статутoм Филолошког факултета Универзитета у Београду и Правилником о ближим условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника Универзитет у Београду – Филолошког факултета.

Кандидати подносе својеручно потписану пријаву на конкурс са биографијом у прилогу пријаве, доказ којим се потврђује одговарајућа стручна спрема, у оригиналу или овереној фотокопији, списак радова и радове, уверење о држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној фотокопији, на адресу: Универзитет у Београду – Филолошки факултет, Студентски трг број 3, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

ДЕКАН

ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Ива Драшкић Вићановић     

Дели:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Дели:

Пошаљите нам поруку

Састав