САВЕТИ МЛАДИМ ИСТРАЖИВАЧИМА

СТИЦАЊЕ ЗВАЊА И АНГАЖПВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТУ/ИНСТИТУТУ

Основи уређења ових услова налазе се у Закону о науци и истраживањима и у Правилнику о стицању истраживачких и научних звања, који је усвојен од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја. 

Особе у чијој надлежности је вођење рачуна о овим питањима су секретари факултета (института), али и руководиоци установа. На нивоу Универзитета у Београду, можете да контактирате Универзитетског омбудсмана, у складу са Правилником о раду Универзитетског омбудсмана, па и Службу за правне и кадровске послове Ректората. 

Покушајте да на постојање проблема скренете пажњу секретару факултета (института), који ће Вам пружити објашњења о начину остваривања Ваших радних права. Следећу инстанцу представља Универзитетски омбудсман, који је, у складу са Правилником о раду Универзитетског омбудсмана, задужен да штити основна права, слободе и интересе чланова универзитетске заједнице. 

ИСТРАЖИВАЊА И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Портал KoBSON, сервис „ЕлеЧас“, или платформа COBISS могу Вам бити од помоћи за проверавање података о међународним и домаћим научним часописима. 

У зависности од научне области којој припада тема истраживања, степен слободе одабира теме докторске дисертације варира у зависности од тога да ли је студент упућен да ради у ширем истраживачком тиму у оквиру научног пројекта. Независно од тога, а у складу са Правилником о докторским студијама, студент, у договору са ментором којег сам бира, дефинише тему истраживања своје дисертације. 

ДИСЕМИНАЦИЈА РЕЗУЛТАТА И ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА

Депоновањем електронске верзије свих научних публикација које сте објавили са афилијацијом Универзитета у Београду у одговарајуће дигиталне репозиторијуме Универзитета, факултета и института остварујете већу видљивост и утицај, што представља и претпоставку за повећање цитираности Ваших радова. Препоручљиво је да отворите, ако то већ нисте, лични профил на ORCID, који представља стандардни идентификатор садржаја, те на Google Scholar и сличним сервисима. Уз то, у сарадњи са Центром за промоцију науке, резултате Ваших истраживања можете широко популаризовати. 

УСАВРШАВАЊЕ И РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ

Центар за континуирану едукацију ради на развоју и промовисању система континуиране едукације, идеје доживотног учења и обезбеђивања подршке истраживачима заинтересованим за даље образовање и усавршавање. Центар координише активности таквих програма, који су, у већини случајева, реализовани на факултетима и институтима. 

ЕТИЧКА ПИТАЊА

Факултети имају посебне правилнике којима су утврђена начела професионалне етике (академске честитости) и прописане процедуре за испитивање њихових повреда. На Универзитету у Београду у примени су Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду, Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду и Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова. Национални савет за научни и технолошки развој Републике Србије усвојио је 2018. године Кодекс понашања у научноистраживачком раду

У складу са Правилником о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику, поступак због повреде Кодекса професионалне етике на Универзитету у Београду покреће се подношењем писаног захтева Етичкој комисији факултета (института). Захтев треба да буде јасно одређен, уз навођење и образложење уочених повреда Кодекса, са свим расположивим доказима. 

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У циљу промоције академске изврсности и друштвене одговорности у контексту развоја научноистраживачких капацитета високошколских установа, у оквиру ERASMUS+ пројекта „Јачање истраживачког потенцијала у високом образовању као допринос даљем развоју регије Западног Балкана“ (Re@WBC) припремљен је Академски приручник за младе истраживаче на енглеском језику. Сврха ове књиге је да младим истраживачима помогне у решавању неких питања типичних за рану фазу њихове каријере.

КОНТАКТ

Телефон: 011 3207 448
Контакт особа: Владимир Марковић
Е-адреса: nauka@rect.bg.ac.rs