Konkurs za izbor u zvanje na Poljoprivrednom fakultetu

UNIVERZITET U BEOGRADU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

1 .) 1 nastavnik za izbor u zvanje i na radno mesto REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: ENTOMOLOGIJA I POLJOPRIVREDNA ZOOLOGIJA sa punim radnim vremenom, – na neodređeno vreme
Uslovi konkursa: – VIII stepen stručne spreme, – doktor nauka iz naučne oblasti za koju se bira;
2 .) 1 nastavnik za izbor u zvanje i na radno mesto REDOVNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: ISHRANA, FIZIOLOGIJA I ANATOMIJA DOMAĆIH I GAJENIH ŽIVOTINJA sa punim radnim vremenom, – na neodređeno vreme
Uslovi konkursa: – VIII stepen stručne spreme, – doktor nauka iz naučne oblasti za koju se bira;
3 .) 1 nastavnik za izbor u zvanje i na radno mesto VANREDNOG PROFESORA za užu naučnu oblast: EKONOMIKA POLJOPRIVREDE, TRŽIŠTE I RURALNI RAZVOJ sa punim radnim vremenom, – na određeno vreme od pet ( 5 ) godina
Uslovi konkursa: – VIII stepen stručne spreme, – doktor nauka iz naučne oblasti za koju se bira;
4.) 1 saradnik za izbor u zvanje i na radno mesto ASISTENTA SA DOKTORATOM za užu naučnu oblast: POLJOPRIVREDNA BOTANIKA sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od tri ( 3) godine.
Uslovi konkursa: – VIII stepen stručne spreme, – lice koje je steklo naučni naziv doktora nauka i koji pokazuje smisao za nastani rad;
Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o mimimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o uređenju dela postupka izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika i načinu i postupku izbora u zvanja i zasnivanja radnog odnosa saradnika i Statutom fakulteta u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa ( biografija, spisak radova, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi – overene kopije diploma ili uverenja (ukoliko diploma još nije izdata), a za diplome na stranom jeziku – overen prevod diplome i rešenje o nostrifikaciji diplome, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda nadležnog organa da kandidat nije pod istragom i da se ne vodi krivični postupak (dokumenta u originalu ili overenom prepisu i ne starija od šest meseci) dostavljaju se na adresu: Poljoprivredni fakultet u Beogradu- Zemunu, ul. Nemanjina br. 6. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Konkurs je otvoren 15 dana.

DEKAN FAKULTETA
Prof. dr Dušan Živković

Konkurs je objavljen u publikaciji o zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj 1096 od 12.06.2024. godine.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav