Упис особа са инвалидитетом

Упис особа са инвалидитетом врши се у складу са актуелним Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду

Особе са инвалидитетом могу се уписати у прву школску годину основних и интегрисаних студија, на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу кроз Програм афирмативне мере за упис лица са инвалидитетом који доноси Влада Републике Србије.

Студенти који у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду нису уписани кроз Програм афирмативне мере, а код којих је након оствареног уписа наступио инвалидитет, могу да остваре право на упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија као лица са инвалидитетом а у складу са Правилником о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом.

ДОКУМЕНТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документи потребни за упис кроз програм афирмативне мере приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм

ДОКУМЕНТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документи потребни за упис кроз програм афирмативне мере приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм

Уз захтев се прилаже фотокопија једног од следећих докумената:

*решење надлежног органа о постојању телесног оштећења;
*решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;
*мишљење Интерресорне комисије.

Уколико кандидат не поседује горе наведена документа, уз захтев прилаже медицинску документацију о постојању инвалидитета. Медицинска документација мора бити издата од стране надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. У сврху правилног вођења поступка и одлучивања о захтеву, од кандидата може да буде затражена и додатна документација.

Поступак се спроводи без новчане накнаде.

РОКОВИ

Уколико се поступак покреће ради утврђивања статуса кандидата са инвалидитетом, захтев са прописаном документацијом подноси се до 10. јуна 2023. године.

Уколико се поступак покреће ради утврђивања студента са инвалидитетом у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету, захтев са прописаном документацијом подноси се током целе школске године.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

КОНТАКТ

Телефон: 065/3031-261
Е-адреса: ucsh@rect.bg.ac.rs
Адреса: Дом културе Студентски град у улици Булевар Зорана Ђинђића 179.