СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Сваке школске године, Универзитет у Београду објављује Конкурс за упис студената на специјалистичке академске студије Универзитета у Београду. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У РС

Преглед потребне документације која се доноси на увид и документације која се предаје приликом пријаве на конкурс.  

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Преглед потребне документације која се доноси на увид и документације која се предаје приликом пријаве на конкурс.

Додатне информације

Кандидат који је остварио право на упис, подноси оверене фотокопије докумената потребних за пријаву на конкурс, као и оригинална документа на увид.

Напомена:

Овера фотокопије документа је у надлежности јавних бележника и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, ове послове обављају судови.

Овера фотокопије документа врши се искључиво на основу оригиналног документа – оригинални документ се предаје на увид и том приликом се обезбеђују фотокопије које се припремају за оверу од стране овлашћених лица за ове послове.

Списак јавнобележничких канцеларија у Републици Србији на следећем линку: https://www.mpravde.gov.rs/registar.php?id=6659

Поред тога подноси:

 1. образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету);
 2. две фотографије формата 4,5×3,5 цм;
 3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа;
 4. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
 5. извод из матичне књиге рођених/оверену фотокопију личног документа (пасош);
 6. по потреби и друге доказе.

РОКОВИ 2023/24

Први уписни рок

– најраније 1. септембра, а најкасније до 5. октобра 2023. године – пријава и пријем докумената;

– најкасније до 12. октобра 2023. год. у 12 часова – Универзитет објављује коначне ранг-листе по студијским програмима које су основ за упис;

– најкасније до 16. октобра 2023. године – упис кандидата;

– најкасније до 17. октобра 2023. године – факултети достављају Универзитету број уписаних студената по студијским програмима и број слободних места

* Након обављеног уписа у првом уписном року Универзитет расписује конкурс за упис у другом, односно трећем уписном року за упис на студијске програме на којим је преостало слободних места

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: 

 1. дипломе и додатке дипломи, односно уверења о завршеном студијском програму основних академских и мастер академских студија, односно интегрисаних основних и мастер академских студија;
 2. доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: 

 1. Дипломе и додатке дипломи, односно уверења о завршеном студијском програму основних академских и мастер академских студија, односно интегрисаних основних и мастер академских студија;
 2. Превод документације код овлашћеног судског тумача у Републици Србији. Напомена: Превод стране средњошколске исправе мора бити оверена оригиналним печатом овлашћеног судског тумача у Републици Србији. Није потребан превод докумената издатих у Црној Гори, Републици Хрватској и Босни и Херцеговини.
 3. Решење ректора Универзитета у Београду о признавању претходног образовања ради наставка образовања на Универзитету у Београду, односно потврда о започетом поступку признавања. Више информација о поступку.
 4. Доказ о знању језика на ком се реализује студијски програм.
 5. Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве.