REČ REKTORA

Prof. dr Vladan Đokić
Rektor
Univerzitet u Beogradu

Dobrodošli na Univerzitet u Beogradu – akademsku zajednicu koja uvažava različitosti i stremi ka visokom nivou akademske izvrsnosti

Univerzitet u Beogradu predstavlja najznačajniju akademsku instituciju u našoj zemlji i regionu i kao takva obezbeđuje posebno atraktivnu sredinu za razvoj, unapređenje i aktuelizaciju niza profesija koje u svom delokrugu obuhvataju: društveno-humanističke, medicinske, prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke.

U tom smislu jačanje ugleda Univerziteta u Beogradu temelji se na privlačenju većeg broja studenata, unapređenju i inoviranju studijskih programa, i reformi sistema rada kako bi se još snažnije afirmisalo njegovo mesto na lestvici Univerziteta u regionu i svetu po pitanju kvaliteta nastave i kadrova koje obrazuje. Posebna pažnja treba da bude usmerena ka afirmaciji naučno-istraživačkih i stručno-umetničkih kapaciteta nastavnog i naučno-istraživačkog kadra, uvažavanju razvojnih načela definisanih u okviru nacionalnih strategija i regulatornih okvira, i oslanjanju na razvojne pravce uspostavljene u okviru aktuelnih agendi na evropskom nivou.

Kako bi se izgradila vizija autonomije, nezavisnosti i društvene angažovanosti Univerziteta, i afirmisali najviši standardi u nastavi i istraživanju, te dostigao visok nivo akademske izvrsnosti, Univerzitet u Beogradu treba da se temelji na principima koji grade sistem vrednosti, kao što su: akademska sloboda, uvažavanje različitosti, akademska čestitost, savremene kompetencije i transfer znanja, integritet, liderstvo, i opšte dobro.

Neophodno je da se Univezitet zalaže za kontinuirano podsticanje i odbranu akademske nezavisnosti, intelektualne radoznalosti, slobode izražavanja, otvorenosti za razmenu ideja i kritičko mišljenje.  Potrebno je obezbediti ambijent u kojem postoje jednake šanse i pravičan tretman za sve, bez obzira na zvanje, starost, etničku i rodnu pripadnost. Poseban fokus potrebno je usmeriti na negovanje i razvoj akademske izvrsnosti u otkrivanju, očuvanju i širenju teorijskih i praktičnih znanja, kao i razvoju saradnje, kako sa drugim akademskim, tako i sa neakademskim ustanovama od značaja za razvoj visokog obrazovanja. Promovisanje i razvijanje etičnog i odgovornog ponašanja i liderstva, posvećenog opštem dobru, treba da omogući dalji razvoj integriteta, dok će rešavanje otvorenih problema među članicama Univerziteta konstruktivnim dijalogom doprineti većoj koheziji u okviru Univerziteta. Pored rada na sopstvenom jačanju, posebna misija Univerziteta u narednom periodu ogleda se u intenzivnijem delovanju u razvoju privrede i šire društvene zajednice kojoj pripadamo.

Vizija Univerziteta u Beogradu je da ostane vodeća regionalna obrazovna i naučno-istraživačka institucija, poštovana u inostranstvu, inkubator zapošljavanja, savetnik privrede i podrška nosiocima obrazovnih politika.