ОСНОВНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Сваке школске године, Универзитет у Београду објављује Конкурс за упис студената на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У РС

Преглед потребне документације која се доноси на увид и документације која се предаје приликом пријаве на конкурс.  

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Преглед потребне документације која се доноси на увид и документације која се предаје приликом пријаве на конкурс.

Додатне информације

Кандидат који је остварио право на упис, подноси оверене фотокопије докумената потребних за пријаву на конкурс, као и оригинална документа на увид.

Напомена:

Овера фотокопије документа је у надлежности јавних бележника и дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, ове послове обављају судови.

Овера фотокопије документа врши се искључиво на основу оригиналног документа – оригинални документ се предаје на увид и том приликом се обезбеђују фотокопије које се припремају за оверу од стране овлашћених лица за ове послове.

Списак јавнобележничких канцеларија у Републици Србији на следећем линку: https://www.mpravde.gov.rs/registar.php?id=6659

Поред тога кандидат подноси:

 1. образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету);
 2. две фотографије формата 4,5×3,5 цм;
 3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа;
 4. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте;
 5. извод из матичне књиге рођених/оверену фотокопију личног документа (пасош);
 6. по потреби и друге доказе.

РОКОВИ 2023/24

Први  уписни рок

– Пријављивање кандидата: од 21. до 24. јуна 2023. године према распореду;

– Листе пријављених кандидата се истичу најкасније 24. Јуна 2023. године

– Полагање пријемног испита:  од 26. до 30. јуна 2023. године према распореду;

– Објављивање резултата: најкасније до 3. јула до 16 часова на прелиминарној ранг-листи;

– Примедбе на прелиминарну ранг-листу: (36 сати од објављивања) а најкасније до 5. јула  2023. Године до 10 часова;

– Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 6. јула 2023. године у 10 часова; 

– Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 7. јула 2023. године до 10 часова;

– Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – најкасније 8. Јула 2023. године у 10 часова;

– Објављивање коначних ранг-листа факултета/Универзитета – најкасније до 10. Јула 2023. године;

– Упис: најкасније од 10. до 14. јула 2023. године, након објављивања коначне ранг-листе Универзитета, а према распореду;

– Упис кандидата мора бити завршен 14. Јула 2023. године до краја дана.

Након завршеног уписа, а најкасније 16. јула факултети достављају Универзитету извештај о уписаним студентима по студијским програмима.

Електронска пријава ће се вршити у периоду од 17. до 24. јуна, (на факултетима где је омогућена електронска, on line пријава или претпријава). Детаље у вези са начинима пријаве можете наћи на интернет страницама факултета у саставу Универзитета у Београду.

*Након обављеног уписа у првом уписном року Универзитет расписује конкурс за упис у другом, односно трећем уписном року за упис на студијске програме на којим је преостало слободних места.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: 

 1. сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
 2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 3. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту.
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 1. сведочанство о последњем завршеном разреду средње школе, односно сведочанство/диплома о завршеној средњој школи
 2. доказе о свим претходно завршеним разредима у Републици Србији или иностранству
 3. Превод документације код овлашћеног судског тумача у Републици Србији. (Напомена: Превод стране средњошколске исправе мора бити оверена оригиналним печатом овлашћеног судског тумача у Републици Србији. Није потребан превод докумената издатих у Црној Гори, Републици Хрватској и Босни и Херцеговини.)
 4. Решење Агенције за квалификације о обављеном поступку признавања средњошколске исправе, односно потврда о покренутом поступку признавања издата од стране Агенције.
  *Више информација о поступку на следећем линку:
  https://azk.gov.rs/enic_naric.php
 5. Доказ о знању језика на ком се реализује студијски програм.
 6. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности;