ОБЕЛЕЖЈА УНИВЕРЗИТЕТА

Универзитет у Београду је државни универзитет. Делатности којима се бави – високо образовање и научноистраживачки рад – од јавног су интереса и одвијају се у оквирима утврђеним одговарајућим законским прописима. Факултети (31), институти (11) и Универзитетска библиотека су чланице Универзитета у Београду. Имајући у виду комплексност области које се изучавају и предају на Универзитету, факултети су разврстани према научним пољима у четири групације: друштвено-хуманистичких наука, медицинских наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука. Факултети организују и изводе студијске програме у складу са својом матичношћу, која произлази из акредитованог студијског програма факултета, а на основу одлуке Сената. Институти обављaју научно истраживачку делатност и развијају сарадњу са факултетима и привредом. Поред своје основне улоге да служи наставним и научним потребама академској заједници, Универзитетска библиотека организује и координира универзитетским библиотечким системом. Универзитет има свој грб, заставу, печат, ректорске инсигније, ректорску тогу и свечану одежду лица која се промовишу. 

ЛОГО

Лого универзитета је основа визуелног идентитета, те је значајно користити га према датим спецификацијам без измена и модификација.

БОЈА

Спецификација

Правилна примена логоа подразумева могућност коришћења црно беле варијанте, потпуно беле варијанте, логоа у боји Pantone 289c и логоа у боји. Лого се не сме користити у бојама ван датог оквира. Уколико Вам је потребан савет у вези коришћења логоа Универзитета, будите слободни да контактирате Универзитет.