ETIKA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

Naučnoistraživački rad je slobodan i ne podleže nikakvim ograničenjima, osim onih koja proističu iz poštovanja naučnih standarda i etike naučnoistraživačkog rada, u skladu sa načelima istraživačke odgovornosti i akademske čestitosti.
Univerzitet u Beogradu, od svog začetka prilikom osnivanja Velike škole 1808. godine, biva usmeren da posebnu pažnju posveti etičkim načelima nauke i učenosti. Na svečanosti uoči početka rada Velike škole, Dositej Obradović održao je pozdravno slovo i izložio svoj članak “O dužnom počitaniju k naukam”, u kojem su pomenuti i strogi moralni standardi za naučnike: “Pravda, da jedan učen i ostrouman kad je po nesreći zloban i nepravedan, gori je od prostoga, zašto može hitrije i lukavije zloću svoju na zlo upotrebljavati, i zato po spravedljivosti veće osuždenije zaslužava”.

U okviru pojedinih naučnih polja i oblasti postoje različite osobenosti vezane za istraživačku odgovornost, posebno naglašeni aspekti etike naučnoistraživačkog rada i posebni standardi naučnog istraživanja sa primerima dobre prakse za svaku disciplinu. Istraživači treba da prate odgovorajuće kodekse i standarde vezane za svoju naučnu oblast, koji su usvojeni na međunarodnom ili nacionalnom nivou, kao i da za sprovođenje određenih oblika istraživanja traže odobrenje odgovarajućih etičkih komiteta ili komisija, u skladu sa postupkom predviđenim na svojoj ustanovi. Kratki pregled opštih načela istraživačakog integriteta, posebno u kontekstu mobilnosti istraživača i savremenih tendencija u oblasti etike naučnoistraživačkog rada dat je u prezentaciji.

DOKUMENTI

NACIONALNI NIVO I NIVO UNIVERZITETA

Dokumenti doneti od strane Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj i Univerziteta u Beogradu

NIVO EU

Dokumenti doneti na nivou EU koje je neophodno poštovati radi učešća u naučnoistraživačkim projektima koji se sprovode u okviru programa Evropske unije