Закони

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017)

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016)

Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18/2010 и 112/2015)

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/2012)

Зборник закона и уредби о Универзитету у Београду (1945-2000)

Бранислава Грбић (белешка о аутору)