Закони и други прописи

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 107/2012)

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27 /2018 - др. закон, 73 /2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони)

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Службени гласник РС“ бр.13/2019)

Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа („Службени гласник РС“ бр.13/2019)

Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ бр.13/2019)

Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа („Службени гласник РС“ бр.13/2019)

Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске установе („Службени гласник РС“ бр.13/2019)

Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља („Службени гласник РС“ бр.114/2017, 24/2020)

Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“ бр.53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019, 34/2019, 6/2020)

Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени гласник РС“ бр.15/2019)

Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа („Службени гласник РС“ бр.20/2006)

Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр.21/2006)

Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету („Службени гласник РС“ бр.101/2015, 102/2016 119/2017, 152/2020)

Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр.21/2006)

Правилник о јединственом информационом систему просвете („Службени гласник РС“ бр.81/2019)

Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета за делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник РС“ бр.15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007 и 110/2007)

Закон о дуалном моделу студија у високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 66/2019)

Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 50 /2006 - исправка, 18 /2010, 112 /2015, 49 /2019 - др. закон)

Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности („Службени гласник РС“, бр. 69/2015)

Правилник о критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, научноистраживачки рад и финансирање центра изузетних вредности („Службени гласник РС“, бр. 60/2008, 52/2013)

Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017, 38/2017)

Закон о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/2019)

Правилник о стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС“, бр. 159/2020)

Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа („Службени гласник РС“, бр. 159/2020)

Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/2018, 6/2020)

Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/2005, 18/2010 и 55/2013)

Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности и за брисање из Регистра („Службени гласник РС“, бр. 16/2011)

Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/2018)

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 - др. закон, 10/2019)

Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 52/2011)

Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/1994, 52/2011 - др. закони, 99/2011- др. закони)

Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС, 66/2019)

Закон о жиговима („Службени гласник РС", број 6/20)

Закон о патентима („Службени гласник РС", број 99/11, 113/17 - др. закон, 95/18, 66/19)

Закон о правној заштити индустријског дизајна („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 45/15, 44/18 - др. Закон)

Закон о заштити топографија полупроводничких производа („Службени гласник РС", бр. 55/13, 66/19)

Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука Уставног суда , 113/17, 95/18-аутентично тумачење)

Уредба о начину и поступку достављања података, као и о другим питањима у вези са достављањем података и вођењем Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 6/21)

Посебан колективни уговор за високо образовање („Службени гласник РС“ бр. 86/19, 93/20)

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ бр. 36/09, 30/10 - др. закон, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон, 113/17)

Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05, 83/14 – др. закон)

Закон о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 95/18, 86/19 и 157/20)

Закон о запошљавању странаца („Службени гласник РС“, бр. 128/14, 113/17, 50 /18, 31/19)

Закон о странцима („Службени гласник РС“, бр. 24/18, 31/19)

Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, бр. 36/10)

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, 36/09 и 32/2013)

Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91 /15, 113 /17 - др. закон)

Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50 /18)

Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/09)

Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, бр. 30/10)

Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09)

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18-др закони)

Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, бр. 128/14)

Закон о волонтирању („Службени гласник РС“, бр. 36/10)


Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени.дин. изн., 8/2013 - усклађени.дин. изн, 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени.дин. изн, 57/2014, 68/2014 -др. закон, 5/2015 - усклађени.дин. изн, 112/2015, 5/2016 - усклађени.дин. изн, 7/2017 - усклађени.дин. изн, 113/2017, 7/2018 - усклађени.дин. изн, 95/2018, 4/2019 - усклађени.дин. изн, 86/2019 i 5/2020 - усклађени. дин. изн, 153/20)

Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 91/19)

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 – одлука УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – одлука УС, 5/09, 107/09, 30/10-др закон, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/ 14, 73/18, 46/19 (УС), 86/19)

Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19)


Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 - Аутентично тумачење)

Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС”, бр. 25/82, 48/88, и „Службени гласник РС”, бр. 46/95 - др. закон, 18/05 - др. закон, 85/12, 45/13 - др. закон, 55/14, 6/15, 106/15 - др. закон)

Закон о парничном поступку („Службени гласник РС", бр. 72/11, 49/13 - УС, 74/13 - УС, 55/14, 87/18, 18/20)

Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС", бр. 106/15, 106/16 - аутентично тумачење, 113/17 - аутентично тумачење, 54/19, 9/20 - аутентично тумачење)

Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29 /78, 39/85, 45/89 – УСЈ, 57/89, „Службени лист СРЈ”, број 31/93, "Службени гласник РС", број 18/20)

Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5 /15, 44/18, 95/18, 91/19)

Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20)

Царински закон („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 91/19 - др. закон, 144/20)

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19)

Закон о донацијама и хуманитарној помоћи („Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 - исправка, 36/02, „Службени гласник РС“, број 101/05 - др. закон)

Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС", број 94/17)

Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС", бр. 93/14, 22/15, 87/18)

Закон о легализацији исправа у међународном промету („Службени лист СФРЈ”, број 6/73)

Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. закон, 48 /94 - др. закон, 101/05 - др. закон, 30/10, 47 /18, 48/18 – исправка)

Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 36/09)

Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07)

Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/01, 101/07, 92/11)


Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10)

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ 87/2018)

Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС", бр. 6/16, 94/17, 77/19)


Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС“ бр. 35/19, 88/19)


Закон о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС", бр. 88/10, 99 /11 - др. закон, 44/18 - др. закон)

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020)

Закон о јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20)
Подзаконски акт: Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС", бр. 70/14, 19/15, 83/15, 13/17)

Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење, 113/2017 - др. закон, 27/2018 – др. закон, 41/2018 – др. закон и 9/2020 – др. закон)

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС", бр. 41/18, 95/18, 31/19, 15/20)

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС", бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 – одлука УС и 95/18, 153/20)

Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС", бр. 104/16, 9/2020 – др. закон)

Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС", бр. 99/11, 83/14, 31/19)


Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС", бр. 149/20)

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (исправка), 108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20)

Подзаконски акт: Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС", бр. 125/03, 12/06, 27/20)

Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06 – др. Закон и 63/06 и 116/08 др. закони, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16,- др. закон, 113 /17 - др. закон, 113 /17 - др. закон)

Подзаконски акт: Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01, 15/02 - др. уредба, 30 /02, 32/02 - исправка, 69/02, 78 /02, 61 /03, 121/03, 130 /03, 67 /04, 120 /04, 5 /05, 26 /05, 81 /05, 105/05, 109 /05, 27 /06, 32 /06, 58 /06, 82 /06, 106 /06, 10 /07, 40 /07, 60 /07, 91 /07, 106/07, 7 /08, 9 /08, 24 /08, 26 /08, 31 /08, 44 /08, 54 /08, 108 /08, 113/08, 79 /09, 25 /10, 91 /10, 20 /11, 65 /11, 100 /11, 11/12, 124 /12, 8 /13, 4 /14, 58 /14, 113 /17 - др. закон )

Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19,157/20)

Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 93/12)

Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ бр. 24/01 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин.изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 -усклађени дин.изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин.изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин.изн., 7/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин.изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019 i 5/2020 -усклађени дин.изн.)

Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01, 45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101 /10, 24 /11, 78/11, 57 /12 - УС, 47 /13, 68 /14 - др. закон, 95 /18, 99 /18 - УС, 86 /19, 144/20)

Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/19)

Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени. дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени. дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени. дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени. дин. изн, 113/2017, 13/2018 - усклађени. дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени. дин. изн., 72/2019 i 8/2020 - усклађени. дин. изн., 153/20)

Закон о ревизији („Службени гласник РС“ бр. 73/19)

Закон о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02, 5 /03, “Службени гласник РС”, бр. 43 /04, 62 /06, 111 /09 - др. закон, 31 /11, 139 /14 - др. закон)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70 /03, 55 /04, 61 /05, 85 /05 - др. законик, 62 /06 - др. закон, 61 /07, 20/09, 72 /09 - др. закон, 53/10, 101 /11, 2 /12 – исправка, 93 /12, 47/13, 108 /13, 68 /14, 105 /14, 91 /15 - Аутентично тумачење, 112 /15, 15/16, 108 /16, 30/18, 95 /18, 86 /19, 144/20)

Закон о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25 /01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/013, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 - Аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20)

Правилник о списку корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 160/20)

Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/03, 12/06, 27/20)

Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета за делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник РС”, бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07)

Зборник закона и уредби о Универзитету у Београду (1945-2000)

Бранислава Грбић (белешка о аутору)