Задужбина Влајка Каленића

Zadužbina Vlajka Kalenića

Оснивач: Влајко Каленић, тестаментом од 30. 6. 1907. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-924/96-03 од 3. 6. 1996.
Општина Стари град 11. 05. 2000. године Решењем IV-02 бр. 360-216/2000-3 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 23. 08. 2000. године.


Средства Задужбине: Зграда у улици Светогорска 12 у Београду.
Површина зграде у улици Светогорска 12 износи 2597 m2 и састоји се од 32 стана и две собе.

Циљ Задужбине: Помагање одличних студената Економског факултета слабијег материјалног стања.

Средства Задужбине се користе за помагање одличних студената Економског факултета слабијег материјалног стања у облику стипендија, усавршавања у земљи и иностранству, набавке уџбеника, литературе и других средстава потребних за студирање и усавршавање, помагања установа и организација у области студентског стандарда и других облика помоћи које утврди Одбор задужбине.