Фондација Милана Стефановића - Смедеревца и супруге Даринке

Fondacija Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke

Оснивач: Милан Стефановић - Смедеревац, тестаментом од 22. 5. 1933. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-925/96-03 од 28. 5. 1996.
Општина Стари град 14. 09. 2000. године Решењем IV-02 бр. 360-216/2000-3 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 23. 08. 2000. године.

Средства Задужбине: Зграда у улици Теразије 39 у Београду, Стари град. Површина зграде износи 2115 m2 и састоји се од једног локала, пословног простора површине 152 m2 и 9 станова.

Циљ Задужбине: Подстицање развоја менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, а које се изучавају на Универзитету у Београду.

Средства Задужбине се користе за подстицање развоја менаџмента као и других научних дисциплина чији је предмет унапређење трговине, а које се изучавају на Универзитету у Београду.