Фондација Олге и Миодрага Л. Панића

Оснивач: др Лука Панић, апотекар из Београда, тестаментом од 12. маја 1933. године, проглашеним решењем суда од 25. марта 1950. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-926/96-03 од 28. маја 1996. године.

Фондација Олге и Миодрага Л. Панића регистрована је у Агенцији за привредне регистре у Регистру задужбина и фондација под БЗФ 291/2012, дана 6. јуна 2012. године.

Основну имовину Фондације чини право коришћења зграде у Београду, у Ул. Далматинска број 95, на катастаркој парцели број 2071/1, уписане у Л.Н. број 342 КО Палилула.

Циљ Фондације: Материјално помагање научног и стручног рада свршених студената фармације и стварање услова за њихов развој.