Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Оснивач: Даница А. Јовановић, тестаментом од 22. 5. 1933. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3374/95-03 од 24. 7. 1995.
Општина Стари град 14. 09. 2000. године Решењем IV-02 бр. 360-216/2000-3 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 23. 08. 2000. године.


Средства Задужбине: Зграда у улици Андрићев венац 12 у Београду.
Површина зграде износи 2115 m2 и састоји се од 6 локала, укупне површине 411 m2 и 28 станова.

Циљ Задужбине: Награђивање студентских радова из области правних и економских наука, као и помагање студената на студијама у земљи и иностранству.

Средства Задужбине се користе за награђивање студентских радова из области правних и економских наука.