Задужбина Драгољуба Маринковића

Zadužbina Dragoljuba Marinkovića

Оснивач: адвокат Драгољуб Маринковић, тестаментом од 03. 07. 1946. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-927/96-03 од 28. 5. 1996. године.
Општина Врачар 20. 09. 2000. године Решењем бр. 96-60/2000-VIII/2 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 04. 01. 2001. године.
Чека се сагласност Дирекције за склапање Уговора о преносу.

Средства Задужбине: Зграда у улици Булевар Краља Александра 26 у Београду, Врачар.
Површина зграде износи 1126 m2 и састоји се од 7 локала, укупне површине 318,9 m2, једног пословног простора и 15 станова, од којих су четири откупљена.

Циљ Задужбине: Унапређивање здравства на Универзитету у Београду.

Средства Задужбине се користе за: унапређивање рада Завода за здравствену заштиту студената; партиципацију у трошковима лечења и опоравка студената, здравствено просвећивање студената и запослених на Универзитету, учешће у финансирању пројеката чији је предмет истраживања здравље младих, посебно студентске популације; унапређивање здравства запослених на Универзитету и другe обликe помоћи које утврди Одбор задужбине.